Jenni Kuosa

PGA Pro­fes­sio­nal

Koko­nais­val­tais­ta ja yksi­löl­lis­tä gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta Espoossa.

Golfopetusta ja -valmennusta Espoossa

Ammat­ti­tai­tois­ta gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta junio­reis­ta senio­rei­hin sekä aloit­te­li­jois­ta huip­pu­pe­laa­jiin. Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan van­haa tai oppi­maan uut­ta posi­tii­vi­ses­sa ilmapiirissä.

Val­men­ta­ja­na pyrin kehit­tä­mään pelaa­jia yksi­löl­li­ses­ti ja koko­nais­val­tai­ses­ti. Lisäk­si junio­ri­val­men­nus on lähel­lä sydän­tä­ni. Ope­tus­ta­ni on kehut­tu rau­hal­li­sek­si ja sel­keäk­si. Olen Suo­men PGAn jäsen sekä TPI (Tit­leist Per­for­mance Ins­ti­tu­te) -ser­ti­fioi­tu val­men­ta­ja. Ope­tuk­ses­sa­ni on käy­tös­sä GCQuad -lyön­tia­na­ly­saat­to­ri, joka mit­taa mai­lan ja pal­lon lii­ket­tä nel­jäl­lä huippunopeuskameralla.

Tar­jol­la on yksi­tyis­tun­te­ja, junio­ri­val­men­nus­ta pien­ryh­miss­sä sekä aikuis­ten pien­ryh­mä­ope­tus­ta. Valit­se itsel­le­si sopi­vin ope­tus­muo­to ja tule oppi­maan yksin tai yhdes­sä kave­rin kans­sa. Tal­ven yksi­tyi­so­pe­tuk­set pide­tään pää­sään­töi­ses­ti Gumbö­le Gol­fis­sa. Lisäk­si ope­tus­ta on tar­jol­la Insi­de Golfissa sekä sopi­muk­sen mukaan muis­sa sisä­har­joit­te­lu­pai­kois­sa. Gumbö­le Gol­fis­sa on yksi ope­tus­paik­ka sekä lähi­pe­lia­lue, joten tun­nil­le voi tul­la myös yhdes­sä kave­rin kanssa.

Ryh­mä­har­joi­tuk­sia on tar­jol­la tors­tai­sin, lau­an­tai­sin tai sun­nun­tai­sin Insi­de Gol­fis­sa sekä Suo­me­no­jan Golf Skys­sa. Tar­kem­mat tie­dot tal­ven ryh­mät­ree­neis­tä sekä junio­ri­har­joi­tuk­sis­ta löy­dät Pal­ve­lui­den alta.

Yksi­tyi­so­pe­tus­ten ajan­va­raus­ka­len­te­riin pää­set  TÄS­TÄ

Jär­jes­tän pit­käs­tä aikaa golf­mat­kan huh­ti­kuus­sa. Läh­de mukaan otta­maan varas­läh­tö kesään 2023 Espan­jan Cos­ta Blancal­la, La Finca Resor­tis­sa. Jär­jes­tän golf­mat­kan yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa ja mat­ka­toi­mis­to­na toi­mii Golf­pas­si. Vii­kon aika­na pelaam­me vii­si kier­ros­ta kol­mel­la eri ken­täl­lä. Lue tar­kem­mat tie­dot mat­kas­ta TÄÄL­TÄ. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Olen pelan­nut gol­fia yli 30 vuot­ta, jois­ta 9 vuot­ta ammat­ti­lai­se­na nais­ten Euroo­pan kier­tu­eel­la. Pelaa­jau­ra­ni jäl­keen olen toi­mi­nut gol­fo­pet­ta­ja­na/-val­men­ta­ja­na vuo­des­ta 2013, ja 2018 val­mis­tuin gol­fin ammat­ti­val­men­ta­jak­si. Golf on into­hi­mo­ni ja kou­lut­tau­dun jat­ku­vas­ti. Haluan jakaa mat­kan var­rel­la oppi­maa­ni tie­to­tai­toa mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti eteenpäin. 

Kuva: Robert Lindström

Kiinnostuitko?