Jenni Kuosa

PGA Pro­fes­sio­nal

Koko­nais­val­tais­ta ja yksi­löl­lis­tä gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta Espoossa.

Golfopetusta ja -valmennusta Espoossa

Ammat­ti­tai­tois­ta gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta junio­reis­ta senio­rei­hin sekä aloit­te­li­jois­ta huip­pu­pe­laa­jiin. Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan van­haa tai oppi­maan uut­ta posi­tii­vi­ses­sa ilmapiirissä.

Val­men­ta­ja­na pyrin kehit­tä­mään pelaa­jia yksi­löl­li­ses­ti ja koko­nais­val­tai­ses­ti. Lisäk­si junio­ri­val­men­nus on lähel­lä sydän­tä­ni. Ope­tus­ta­ni on kehut­tu rau­hal­li­sek­si ja sel­keäk­si. Olen Suo­men PGAn jäsen sekä TPI (Tit­leist Per­for­mance Ins­ti­tu­te) -ser­ti­fioi­tu val­men­ta­ja. Ope­tuk­ses­sa­ni on käy­tös­sä GCQuad -lyön­tia­na­ly­saat­to­ri, joka mit­taa mai­lan ja pal­lon lii­ket­tä nel­jäl­lä huippunopeuskameralla.

Tar­jol­la on yksi­tyis­tun­te­ja, junio­ri­val­men­nus­ta pien­ryh­miss­sä sekä aikuis­ten pien­ryh­mä­ope­tus­ta. Valit­se itsel­le­si sopi­vin ope­tus­muo­to ja tule oppi­maan yksin tai yhdes­sä kave­rin kans­sa. Ope­tuk­set ovat siir­ty­neet jäl­leen sisäl­le. Yksi­tyis­tun­nit pidän pää­sään­töi­ses­ti Gumbö­le Gol­fis­sa mut­ta ope­tuk­set onnis­tu­vat sovit­taes­sa myös muis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun sisä­har­joit­te­lu­pai­kois­sa. Huo­miot­han, että tal­vel­le hin­toi­hin lisä­tään har­joi­tus­paik­ka­koh­tai­nen lyöntipaikkamaksu.

Tar­kem­mat tie­dot ryh­mät­ree­neis­tä sekä junio­ri­har­joi­tuk­sis­ta löy­dät Pal­ve­lui­den alta.

Yksi­tyi­so­pe­tus­ten ajan­va­raus­ka­len­te­ri on avoin­na Gumbö­les­sä pidet­tä­vil­le yksi­tyis­tun­neil­le ja sin­ne pää­set  TÄS­TÄ Olet­han yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se mikä­li haluat ope­tus­ta aikoi­na, jot­ka eivät näy ajanvarauskalenterissa.

Aloi­ta golf­kausi 2024 Por­tu­ga­lis­sa pää­siäi­se­nä! ILMOITT­TAU­DU JA LUE LISÄÄ

Olen pelan­nut gol­fia vuo­des­ta 1990, ja vuo­det 2004 - 2012 nais­ten Euroo­pan kier­tu­eel­la. Pelaa­jau­ra­ni jäl­keen olen toi­mi­nut gol­fo­pet­ta­ja­na/-val­men­ta­ja­na ja 2018 val­mis­tuin gol­fin ammat­ti­val­men­ta­jak­si. Golf on into­hi­mo­ni ja kou­lut­tau­dun edel­leen jat­ku­vas­ti pysyäk­se­ni kehi­tyk­ses­sä muka­na. Haluan jakaa mat­kan var­rel­la oppi­maa­ni tie­to­tai­toa mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti eteenpäin.

Kuva: Robert Lindström

Kiinnostuitko?