Jenni Kuosa

PGA Pro­fes­sio­nal

Koko­nais­val­tais­ta ja yksi­löl­lis­tä gol­fo­pe­tus­ta ja val­men­nus­ta Espoos­sa.

Golfopetusta ja -valmennusta Espoossa

Ammat­ti­tai­tois­ta gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta junio­reis­ta senio­rei­hin sekä aloit­te­li­jois­ta huip­pu­pe­laa­jiin Espoos­sa. Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan van­haa tai oppi­maan uut­ta posi­tii­vi­ses­sa ilma­pii­ris­sä.

Tal­vi on hyvää aikaa lait­taa swin­gi ja krop­pa kun­toon kesän pele­jä var­ten. Tal­ven ope­tus­tar­jon­taan kuu­luu yksi­tyi­so­pe­tus­ta/-val­men­nus­ta, vii­koit­tai­sia ryh­mät­ree­ne­jä aikui­sil­le ja junio­reil­le sekä fysiik­ka­val­men­nus­ta. Tal­vel­la ope­tus on mah­dol­lis­ta lähes kai­kis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun golf­har­joit­te­lu­pai­kois­sa. Kevääl­lä ope­tuk­set siir­ty­vät Espoon Gumbö­le Gol­fiin. Valit­se itsel­le­si sopi­vin ope­tus­muo­to ja tule oppi­maan. Huom! Tämän het­ki­sen COVID-19 viruk­sen aiheut­ta­mien suo­si­tus­ten perus­teel­la ope­tuk­set ovat tuol­la aina­kin seu­raa­vat kak­si viik­koa. Ope­tuk­sia pyri­tään jat­ka­maan tilan­teen rau­hoi­tut­tua ulko­na. Tauon aika­na voit pyy­tää palau­tet­ta swin­gis­tä­si video­tal­len­teen kaut­ta. Lisä­oh­jei­ta videoi­den kuvaa­mi­seen saat minul­ta säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se.

Olen pelan­nut gol­fia lähes 30 vuot­ta, jois­ta 9 vuot­ta ammat­ti­lai­se­na nais­ten Euroo­pan kier­tu­eel­la. Vuo­des­ta 2013 olen toi­mi­nut gol­fo­pet­ta­ja­na/-val­men­ta­ja­na ja 2018 val­mis­tuin gol­fin ammat­ti­val­men­ta­jak­si. Golf on into­hi­mo­ni ja kou­lut­tau­dun jat­ku­vas­ti. Haluan jakaa mat­kan var­rel­la oppi­maa­ni tie­to­tai­toa mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti eteen­päin. Ope­tus­ta­ni on kehut­tu rau­hal­li­sek­si ja sel­keäk­si. Vuo­den 2019 alus­sa otin ope­tuk­ses­sa­ni käyt­töön mark­ki­noi­den tämän het­ken tar­kim­man lyön­tia­na­ly­saat­to­rin, Fore­sight GCQua­din, joka mit­taa mai­lan ja pal­lon lii­ket­tä nel­jäl­lä huip­pu­no­peus­ka­me­ral­la.

Sivuil­ta saat lisä­tie­toa gol­fo­pe­tuk­ses­ta ja -val­men­nuk­ses­ta sekä kurs­seis­ta. 

Kuva: Robert Lind­ström