Jenni Kuosa

PGA Pro­fes­sio­nal

Koko­nais­val­tais­ta ja yksi­löl­lis­tä gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta Espoossa.

Golfopetusta ja -valmennusta Espoossa

Ammat­ti­tai­tois­ta gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta junio­reis­ta senio­rei­hin sekä aloit­te­li­jois­ta huip­pu­pe­laa­jiin Espoo Gol­fis­sa. Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan van­haa tai oppi­maan uut­ta posi­tii­vi­ses­sa ilmapiirissä.

OSTA LAH­JA­KORT­TI YSTÄ­VÄL­LE­SI JA KÄY­TÄ VAN­HE­NE­VAT LII­KUN­TAE­DUT. Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa vuo­den ja voit itse mää­ri­tel­lä sen sisäl­lön. Lah­ja­kort­ti ja las­ku toi­mi­te­taan säh­kö­pos­tit­se. Muis­ta myös käyt­tää vuo­den vaih­tees­sa van­he­ne­vat liikuntaedut. 

Tar­jol­la on yksi­tyis­tun­te­ja, junio­ri­val­men­nus­ta pien­ryh­miss­sä sekä aikuis­ten pien­ryh­mä­ope­tus­ta. Valit­se itsel­le­si sopi­vin ope­tus­muo­to ja tule oppi­maan yksin tai yhdes­sä kave­rin kans­sa. Tal­ven yksi­tyi­so­pe­tuk­set pide­tään pää­sään­töi­ses­ti Gumbö­le Gol­fis­sa mut­ta ope­tus onnis­tuu myös muis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun sisäharjoittelupaikoissa.

Olen pelan­nut gol­fia yli 30 vuot­ta, jois­ta 9 vuot­ta ammat­ti­lai­se­na nais­ten Euroo­pan kier­tu­eel­la. Pelaa­jau­ra­ni jäl­keen olen toi­mi­nut gol­fo­pet­ta­ja­na/-val­men­ta­ja­na vuo­des­ta 2013 ja 2018 val­mis­tuin gol­fin ammattivalmentajaksi.

Golf on into­hi­mo­ni ja kou­lut­tau­dun jat­ku­vas­ti. Haluan jakaa mat­kan var­rel­la oppi­maa­ni tie­to­tai­toa mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti eteen­päin. Ope­tus­ta­ni on kehut­tu rau­hal­li­sek­si ja sel­keäk­si. Ope­tuk­ses­sa­ni on käy­tös­sä mark­ki­noi­den tämän het­ken tar­kin lyön­tia­na­ly­saat­to­ri, Fore­sight GCQuad, joka mit­taa mai­lan ja pal­lon lii­ket­tä nel­jäl­lä huippunopeuskameralla.

VARAA AIKA

Kuva: Robert Lindström

Kiinnostuitko?