Jenni Kuosa

PGA Pro­fes­sio­nal

Gol­fo­pe­tus­ta junio­reis­ta senio­rei­hin sekä aloit­te­li­jois­ta huip­pu­pe­laa­jiin.
Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan van­haa tai oppi­maan uut­ta.

Golfopetusta ja -valmennusta Espoossa

Ammat­ti­tai­tois­ta gol­fo­pe­tus­ta ja -val­men­nus­ta junio­reis­ta senio­rei­hin sekä aloit­te­li­jois­ta huip­pu­pe­laa­jiin Espoos­sa. Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan van­haa tai oppi­maan uut­ta posi­tii­vi­ses­sa ilma­pii­ris­sä.

Kesän ope­tuk­set pide­tään Espoon Gumbö­le Gol­fis­sa ja Löf­kul­la Gol­fis­sa. Tal­vel­la ope­tus on mah­dol­lis­ta lähes kai­kis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun golf­har­joit­te­lu­pai­kois­sa. Halu­tes­sa­si ope­tus onnis­tuu myös Van­taan Mega­ran­gel­la. Tar­jol­la on mm. yksi­tyi­so­pe­tus­ta/-val­men­nus­ta, green card -kurs­se­ja, jat­ko­kurs­se­ja, viik­ko­har­joi­tuk­sia taso­ryh­mit­täin sekä pelio­pe­tus­ta. Valit­se itsel­le­si sopi­vin ope­tus­muo­to ja tule
oppi­maan.

Olen pelan­nut gol­fia lähes 30 vuot­ta, jois­ta 9 vuot­ta ammat­ti­lai­se­na nais­ten Euroo­pan kier­tu­eel­la. Vuo­des­ta 2013 olen toi­mi­nut gol­fo­pet­ta­ja­na/-val­men­ta­ja­na ja 2018 val­mis­tuin gol­fin ammat­ti­val­men­ta­jak­si. Golf on into­hi­mo­ni ja kou­lut­tau­dun jat­ku­vas­ti. Haluan jakaa mat­kan var­rel­la oppi­maa­ni tie­to­tai­toa mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti eteen­päin. Ope­tus­ta­ni on kehut­tu rau­hal­li­sek­si ja sel­keäk­si. Vuo­den 2019 alus­sa otin ope­tuk­ses­sa­ni käyt­töön mark­ki­noi­den tämän het­ken tar­kim­man lyön­tia­na­ly­saat­to­rin, Fore­sight GCQua­din, joka mit­taa mai­lan ja pal­lon lii­ket­tä nel­jäl­lä huip­pu­no­peus­ka­me­ral­la.

Sivuil­ta saat lisä­tie­toa gol­fo­pe­tuk­ses­ta ja -val­men­nuk­ses­ta sekä kurs­seis­ta. Voit myös jät­tää vies­tin minul­le yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta.

Kuva: Robert Lind­ström