Green card kurssit

Green card - ja alkeiskurssit

Green card -kurs­sin tavoit­tee­na on saa­da uudet pelaa­jat aloit­ta­maan golf mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mas­ti. Kurs­seil­la­ni har­joi­tel­laan gol­fin eri osa-aluei­den tek­nii­kat sekä pela­taan ken­täl­lä, jot­ta pelaa­maan läh­te­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta kurs­sin jäl­keen. Myös sään­nöt käy­dään läpi teo­rias­sa ja tie­to­ja syven­ne­tään ken­täl­lä. Kurs­sin päät­teek­si osal­lis­tu­jat saa­vat Green car­din eli gol­fa­rin ajo­kor­tin. Ter­ve­tu­loa aloit­ta­maan uusi haus­ka har­ras­tus asian­tun­te­vas­sa ope­tuk­ses­sa.

Kurs­si sopii myös ker­taus­kurs­sik­si pelaa­jil­le, joil­la on ollut useam­man vuo­den tau­ko gol­fis­ta. Kurs­sin hin­ta 149e sisäl­tää 2 x 4h ope­tuk­sen, Green car­din ja lai­na­mai­lat kurs­sin ajak­si. Löf­kul­la Gol­fis­sa pidet­tä­vis­sä kurs­seis­sa hin­taan sisäl­tyy lisäk­si ilmai­nen kier­ros 9-rei­käi­sel­lä ken­täl­lä. Etu on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja voi­mas­sa kau­del­la 2019. Kurs­sin päät­teek­si Gumbö­le Gol­fin jäse­nek­si liit­ty­vät saa­vat edul­li­sen tar­jous­pa­ke­tin.