Green card -kurssit

Green card - ja alkeiskurssit

Green card -kurs­sin tavoit­tee­na on saa­da uudet pelaa­jat aloit­ta­maan golf mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mas­ti. Kurs­seil­la­ni har­joi­tel­laan gol­fin eri osa-aluei­den tek­nii­kat sekä pela­taan ken­täl­lä, jot­ta pelaa­maan läh­te­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta kurs­sin jäl­keen. Sään­nöt käy­dään läpi teo­rias­sa ja tie­to­ja syven­ne­tään ken­täl­lä. Tänä vuon­na en jär­jes­tä ylei­siä kurs­se­ja mut­ta kerää kave­ri­po­ruk­ka tai per­he kokoon, niin voim­me rää­tä­löi­dä tei­dän aika­tau­lui­hin­ne sopi­van kurs­sin. Kurs­sin päät­teek­si osal­lis­tu­jat saa­vat Green car­din eli gol­fa­rin ajo­kor­tin. Ter­ve­tu­loa aloit­ta­maan uusi haus­ka har­ras­tus asian­tun­te­vas­sa ope­tuk­ses­sa. Minun alkeis­kurs­sil­la opit myös toi­mi­aan ken­täl­lä. Ryh­mä­koot ovat pie­niä, joten ope­tus on yksilöllistä.

Kurs­sin hin­ta rää­tä­löi­dään sisäl­lön mukaan mut­ta  2 x 3h kurs­sin hin­nak­si tulee n. 600e. Hin­ta sisäl­tää ope­tuk­sen, Green car­din ja lai­na­mai­lat kurs­sin ajak­si. Kurs­sin päät­teek­si Gumbö­le Gol­fin jäse­nek­si liit­ty­vät saa­vat edul­li­sen tarjouspaketin.