Yksityistunnit ja valmennus

Yksityistunnit ja valmennus

Kesäl­lä yksi­tyis­tun­te­ja ja val­men­nus­ta on tar­jol­la Espoo Gol­fin Gumbö­le Gol­fis­sa sekä erik­seen sovit­taes­sa Espoon Golf­seu­ras­sa.  Ajan­va­rauk­sen Gumbö­le Gol­fin ope­tuk­siin pää­set teke­mään TÄS­TÄ. Olet­han yhtey­des­sä puhe­li­mit­se 0400 479 152 tai säh­kö­pos­tit­se jenni@jennikuosa.fi mikä­li toi­vot ope­tus­ta EGSn puolelle.

Yksi­tyis­tun­nit rää­tä­löi­dään aina oppi­laan toi­vei­den mukaan. Ope­tuk­ses­sa käy­tän tar­vit­taes­sa videoin­nin lisäk­si mark­ki­noi­den tämän het­ken tar­kin­ta swin­gia­na­ly­saat­to­ria, Fore­sight GCQua­dia, joka mit­taa sekä mai­lan että pal­lon liik­keet osu­ma­het­kel­lä huip­pu­no­pean kame­ra­tek­no­lo­gian avul­la. Yksi­tyis­tun­nil­le voit tul­la myös yhdes­sä kave­rin kanssa.

Laji­val­men­nuk­sen lisäk­si on myös mah­dol­lis­ta teh­dä liik­ku­vuus- ja/tai nopeusvoimatesti.

Kun­nioi­te­taan toi­siam­me ja tul­laan tun­nil­le vain täy­sin ter­vee­nä sekä huo­leh­di­taan hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta. Voit pyy­tää palau­tet­ta swin­gis­tä­si myös video­tal­len­teen kaut­ta. Lisä­oh­jei­ta videoi­den kuvaa­mi­seen saat minul­ta säh­kö­pos­tit­se tai puhelimitse.

Voit myös ostaa lah­ja­kor­tin ystä­väl­le­si. Lah­ja­kort­tei­hin liit­tyen voit olla yhtey­des­sä minuun jenni@jennikuosa.fi

Mak­su­vä­li­nee­nä käy­vät lii­kun­tae­dut, Mobi­le­Pay sekä ylei­sim­mät pank­ki- ja luot­to­kor­tit. Varaa aika yksi­tyi­so­pe­tuk­seen TÄS­TÄ

 

Hinnasto

55min65€
3 x 55min189€
5 x 55min305€
10 x 55min600€

Valmennuspaketit

Val­men­nus­pa­ket­ti kan­nat­taa, jos haluat kehit­tää peliä­si koko­nais­val­tai­ses­ti. Val­men­nuk­ses­sa kehi­täm­me halu­tes­sa­si swin­gin lisäk­si myös liik­ku­vuut­ta­si ja nopeut­ta­si. Saat myös har­joi­tus­oh­jel­man ja ohjei­ta oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun. Val­men­nus­pa­ke­tit rää­tä­löi­dään aina yksilöllisesti.

Val­men­nus­pa­ket­tien sisältö:

  • 3 x 55min val­men­nus­pa­ke­tin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tes­ta­taan pelaa­jan liik­ku­vuus ja kar­toi­te­taan pelaa­jan kehi­tys­koh­teet hänen toi­vo­mal­laan osa-alu­eel­la. Pelaa­ja saa har­joit­tei­ta oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun ja kah­del­la seu­raa­val­la ker­ral­la jat­ke­taan har­joit­te­lua val­men­ta­jan kanssa.
  • 5 x 55min val­men­nus­pa­ke­tin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tes­ta­taan pelaa­jan liik­ku­vuus ja kar­toi­te­taan pelaa­jan kehi­tys­koh­teet hänen toi­vo­mal­laan osa-alu­eel­la. Tämän val­men­nus­pa­ke­tin aika­na ehdim­me tar­vit­taes­sa käy­dä läpi muu­ta­man osa-alu­een. Pelaa­ja saa har­joit­tei­ta myös oma­toi­mi­seen harjoitteluun.
  • 10 x 55min val­men­nus­pa­ke­tis­sa voi­daan alku­kar­toi­tuk­sen jäl­keen kes­kit­tyä useam­paan osa-alu­ee­seen ja käy­dä mm. pelaa­mas­sa ken­täl­lä. Kym­me­nen ker­ran val­men­nus­pa­ke­tin osta­jan kans­sa luo­daan tavoit­teet pelil­le ja har­joit­te­lul­le, että oma­toi­mi­nen har­joit­te­lu oli­si entis­tä moti­voi­vam­paa ja tuloksellisempaa.
  • Pidem­pien val­men­nus­pa­ket­tien hin­ta ja sisäl­tö sovi­taan val­men­ta­jan kans­sa erikseen.

Lahjakortit

Lah­ja­kort­ti on lois­ta­va lah­ja gol­faa­val­le ystä­väl­le. Lah­ja­kor­tin sisällön/arvon voit mää­ri­tel­lä toi­vei­de­si mukaan.

Kiinnostuitko? Varaa aika, niin tehdään pelaamisestasi helpompaa.