Juniorigolf

Juniorivalmennusta ja harjoituksia kaiken ikäisillä ja tasoisille

Jär­jes­tän Gumbö­le Gol­fis­sa junio­ri­val­men­nus­ta ja har­joi­tuk­sia sekä golf­kou­lu­ja yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kanssa.

Gol­fiin voi tutus­tua kesäl­lä pidet­tä­vis­sä golf­kou­luis­sa tai tul­la mukaan vii­koit­tai­siin har­joi­tuk­siin. Täl­lä het­kel­lä meil­lä har­joit­te­lee useam­pi eri ikäi­sil­le ja tasoi­sil­le pelaa­jil­le suun­nat­tu ryh­mä. Junio­ri­toi­min­nan kul­ma­ki­ve­nä on sekä laji­tai­to­jen että yleis­ten lii­kun­ta­tai­to­jen har­joit­te­le­mi­nen. Mitä tai­ta­vam­pi ja moni­puo­li­sem­pi liik­ku­ja junio­ri on, sitä hel­pom­paa on oppia myös golfia.

Junio­ri­val­men­nuk­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki gol­fis­ta innos­tu­neet 7–18-vuotiaat pelu­rit. Pik­ku­pe­lu­rien ryh­mäs­sä tavoit­tee­na on rakas­tut­taa pelaa­ja lajiin sekä ope­tel­la ja kehit­tää uusia tai­to­ja. Pelu­ri­ju­nio­rei­den ryh­mä sopii niin har­ras­te­pe­laa­jil­le kuin kil­pa­pe­laa­jil­le­kin, jot­ka halua­vat kehit­tyä seu­raa­val­le tasol­le, ja jot­ka halua­vat panos­taa gol­fiin mah­dol­li­ses­ti jo hie­man enem­män. Tal­vel­la 2023–2024 pelu­ri­ju­nio­reil­le on tar­jol­la yksi­tyis­tun­te­ja, ryh­mät­ree­ne­jä sekä fysiik­kat­ree­ne­jä. Pidän junio­ri­har­joi­tuk­set yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA pro Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa. Tar­kem­pia lisä­tie­to­ja tal­ven junio­ri­har­joi­tuk­sis­ta löy­dät alta.

Junio­rit­ree­nei­hin osal­lis­tu­vat ovat muka­na Gumbö­len junio­ri­toi­min­nan lak­ki­tes­ti­jär­jes­tel­mäs­sä. Mitä parem­mat fyy­si­set ja gol­fil­li­set tai­dot, sitä arvok­kaam­man väri­nen lak­ki! Lak­ki­jär­jes­tel­mäs­tä voit lukea lisää sivun lopusta.

Juniorien peluriryhmät

Näis­sä ryh­mis­sä 10 – 18-vuo­ti­aat gol­fis­ta innos­tu­neet junio­rit tree­naa­vat lajia ja fysiik­kaa ympä­ri vuo­den sekä pelaa­vat yhdes­sä. Useat ryh­mä­läi­set kil­pai­le­vat Golflii­ton junio­ri­kier­tueil­la mut­ta mukaan voi tul­la vaik­ka ei kil­pai­li­si­kaan. Pää­asia on, että osal­lis­tu­jil­la on omaa kiin­nos­tus­ta ja moti­vaa­tio­ta lajia sekä har­joit­te­lua koh­taan. Pelu­ri­ryh­män har­joi­tuk­set vedän yhdes­sä kol­le­ga­ni Ilk­ka Hela­vir­ran kanssa. 

Tal­ven 2023 - 2024 sisäl­tö mar­ras­kuus­ta huhtikuuhun:

Muka­na on jäl­leen lajit­ree­niä ja fysiik­kaa. Tavoit­tee­na on saa­da pelaa­jil­le entis­tä enem­män tois­to­mää­riä, yksi­löl­lis­tä val­men­nus­ta sekä lähipeliharjoittelua.

1. Lyön­ti­har­joi­tuk­set Insi­de Gol­fis­sa Kirk­ko­num­men Masa­las­sa, Joo.Areenalla kes­ki­viik­koi­sin klo 18–21 välil­lä (1h). (28 tree­niä, jois­ta 17 ohjat­tua, 6 näis­tä lähipeliä)

Kes­ki­vii­kon lajit­ree­neis­sä kai­kil­la on ana­ly­saat­to­ri käy­tös­sään Insi­de Gol­fis­sa. Näin pelaa­ja näkee lyö­dyt pituu­det, nopeu­det, kier­teet ynnä muut infot läpi tal­ven – tämä on erit­täin hyö­dyl­lis­tä kehi­tyk­sen kan­nal­ta. Lisäk­si har­joit­te­lus­ta saa pelin­omais­ta, kun lyön­te­jä voi har­joi­tel­la “ken­täl­lä”. Joka toi­nen har­joi­tus on val­men­ta­jien ohjei­den mukaan teh­tä­vä oma­toi­mi­nen har­joi­tus, ja joka toi­nen viik­ko Jen­ni tai Ilk­ka on muka­na. Insi­den Gol­fin lisäk­si har­joit­te­lem­me lähi­pe­liä ker­ran kuus­sa Sea­son Gol­fis­sa tai Plan­meca Golf Aree­nal­la. Toi­vom­me pelaa­jien osal­lis­tu­van aina­kin näi­hin har­joi­tuk­siin lyön­ti­mää­rien var­mis­ta­mi­sek­si tal­ven aikana.

2. Vii­koit­tai­nen Gumbö­les­sä pidet­tä­vä “kak­sa­ri” yhdes­sä toi­sen pelaa­jan kans­sa (20 treeniä)

Tavoit­tee­na on saa­da pelaa­jil­le yksi­löl­lis­tä val­men­nus­ta ja muka­na on aina joko GCQuad tai Track­man ana­ly­saat­to­ri. Näis­sä har­joi­tuk­sis­sa kes­ki­tym­me enem­män tek­niik­kaan, ja pyrim­me muo­dos­ta­maan parit mm. kehi­tys­koh­tei­den, pelaa­jien tason tai yhteis­ten kyy­tien mukaan. Kak­sa­rin yhtey­des­sä on mah­dol­lis­ta käy­dä aina klu­bi­ta­lon ala­ker­ras­sa put­tai­le­mas­sa tai kun­to­sa­lil­la. Suo­sit­te­lem­me vii­koit­tai­sia kak­sa­rei­ta mut­ta myös joka toi­nen viik­ko pidet­tä­vät kak­sa­rit ovat mahdollisia.

3. Hönt­sät­ree­nit per­jan­tai­sin Kauklah­den kou­lul­la klo 18-20 (23 treeniä)

Hönt­sät­ree­neis­sä on tar­koi­tuk­se­na pitää haus­kaa lii­kun­nan paris­sa sekä kehit­tää ylei­siä lii­kun­ta­tai­to­ja. Tree­nien alus­sa “hönt­säil­lään” vapaas­ti eli lämi­tään säbää, hei­tel­lään koris­ta tai pela­taan futis­ko­ris­ta tai mitä iki­nä kek­sii. Ohja­tus­sa osuu­des­sa har­joi­tel­laan läm­mit­te­lyn jäl­keen mm. tai­toa, koor­di­naa­tio­ta ja nopeut­ta. Kun­to­pii­rin jäl­keen pelaam­me pelaa­jien toi­vei­den mukaan koris­ta, fut­sa­lia, säbää tms. Suo­sit­te­lem­me tätä var­sin­kin, jos golf on ykkös­la­ji­na tai mui­ta lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia on vähän.

Hin­ta:

 • Insi­de Gol­fin tree­nit kes­ki­viik­koi­sin sis. Plan­meca tai Sea­son Golf ker­ran kuus­sa - 600 e (sisäl­tää Insi­de Gol­fin kausi­kor­tin, jol­la voi käy­dä har­joit­te­le­mas­sa ja pelaa­mas­sa simu­laat­to­ris­sa oma­toi­mi­ses­ti tree­nien lisäk­si). Kausi­kort­ti oste­taan erik­seen Insi­de Golfin verk­ko­kau­pas­ta tai infos­ta. Erit­täin hyvä hinta-laatusuhde!
 • Gumbö­len “kak­sa­rit” - 700 e
 • Gumbö­len “kak­sa­rit” joka toi­nen viik­ko - 350 e
 • Hönt­sä­lii­kun­nat per­jan­tai­sin - 180 e
 --> Voim­me jakaa mak­sue­rät halua­mal­la­si taval­la, ole­tuk­se­na on kol­mes­sa osassa.
 --> Ota yhteyt­tä mikä­li mui­den har­ras­tus­ten yhteen­so­vit­ta­mi­nen golft­ree­nien kans­sa mie­ti­tyt­tää. Kan­nus­tam­me moni­la­ji­suu­teen ja teem­me par­haam­me jot­ta se mahdollistuisi.
Ilmoit­tau­tu­mi­seen TÄS­TÄ
  • Lisäk­si tai vaih­toeh­to­na, jos ryh­mät­ree­nien aika­tau­lut eivät sovi: 
   • 4 x 30min: 150 €
   • 6 x 55min: 450 €
   • 10 x 55min: 700 €

  Lisä­tie­to­ja: 0400 479 152, jenni@jennikuosa.fi tai ilkkahelavirtagolf@gmail.com

   

  Pikkupelurit

  Pik­ku­pe­lu­rien ryh­mis­sä alle 10-vuo­ti­aat pik­ku­pe­lu­rit har­joit­te­le­vat ylei­siä liik­ku­mis­tai­to­ja sekä lyön­ti­tai­to­ja. Tree­nien tavoit­tee­na on rakas­tut­taa lajiin ja totu­tel­la urhei­lul­li­seen oheis- ja lajiharjoitteluun. 

  Tal­ven 2023-2024 har­joi­tuk­set ovat suun­nit­teil­la ja tie­toa on tulos­sa mah­dol­li­sim­man pian. 

  Har­joi­tus­ten paik­ka ja aikataulu:

  • Gumbö­le Golf
  • Har­joi­tus­ten kes­to 1h 15min

  Hin­ta:

  • Lisä­tie­to­ja tulos­sa pian
  • Lisäk­si vapaa­va­lin­tai­set yksi­tyi­stree­nit tal­ven aikana 
   • 30 € – 30 min

   

  Junioreiden golfkoulut kesällä

  Gumbö­le Gol­fis­sa jär­jes­te­tään kesän aika­na kol­me nel­jän päi­vän mit­tais­ta golf­kou­lua junio­ri­golf­fa­reil­le. Golf­kou­lus­sa opit gol­fia iloi­ses­sa seu­ras­sa ja otat Gumbö­len junio­ri­gol­fa­rin ensias­ke­leet. Vii­kon päät­teek­si voi suo­rit­taa myös gol­fa­rin ajo­kor­tin eli Green Cardin

  Jun­nu­lei­rin vetä­jil­lä, PGA Pro Jen­ni Kuo­sal­la ja PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ral­la, on monen vuo­den koke­mus jun­nu­jen ohjaa­mi­ses­ta. Golf­kou­lut ovat tar­koi­tet­tu­ja 8 – 14 vuo­tiail­le tytöil­le ja pojil­le, jot­ka halua­vat viet­tää muu­ta­man päi­vän kave­rei­den, gol­fin ja muun lii­kun­nan paris­sa. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta jo gol­fia har­ras­ta­vat sekä gol­fia vas­ta aloit­te­le­vat juniorit.

  Golf­kou­lun aika­tau­lu on päi­vit­täin klo 10 - 15.

  Nel­jä­päi­väi­sen golf­kou­lun hin­ta on 215 € sisäl­täen päi­vit­täi­sen lou­naan, lai­na­vä­li­neet, pelit ken­täl­lä sekä Green car­din. Golf­kou­lun päät­teek­si gol­fia on help­po jat­kaa, ja suo­sit­te­lem­me­kin Gumbö­le Gol­fin har­joi­tus­ryh­miin liittymistä.

  Golflei­reil­le mah­tuu vain 18 nopein­ta ilmoit­tau­tu­nut­ta, joten toi­mi nopeas­ti. Ter­ve­tu­loa mukaan

  Juniorien lakkijärjestelmä

  Vuon­na 2019 otim­me käyt­töön niin sano­tun lak­ki­jär­jes­tel­män junio­reil­le. Logiik­ka on pit­käl­ti saman­lai­nen kuin kamp­pai­lu­la­jeis­sa eli tason kehit­tyes­sä lakin väri vaih­tuu. Gol­fin yhtey­des­sä lakin väri kuvas­taa gol­fin laji­tai­to­ja sekä laji­suo­ri­tus­ta tuke­vaa fysiik­ka­ta­soa.

  Suo­ri­tus­ta­soa mit­taa­mal­la urhei­li­jan on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta omaa kehi­tys­tään ja aset­taa uusia tavoitteita!

  Lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä eteneminen

  Ylim­män tason saa­vut­ta­mi­nen ei ole pik­ku­jut­tu. Mus­ta lak­ki vaa­tii kor­kea­ta­sois­ta gol­fo­saa­mis­ta sekä moni­puo­li­sen urhei­li­jan fysiik­kaa. Koko väris­kaa­lan läpi­käy­mi­nen kes­tää arviol­ta 7-10 vuot­ta. Sään­nöl­li­nen ja laa­du­kas har­joit­te­lu on kes­keis­tä golf­tai­to­jen ja fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kartuttamiseksi!

  Junio­rioh­jel­mam­me on suun­ni­tel­tu kehit­tä­mään juu­ri nii­tä omi­nai­suuk­sia, joi­ta tar­vi­taan ylem­män tason lakin saa­vut­ta­mi­sek­si. Nuo­ren urhei­li­jan eri kas­vu­vai­heis­sa pai­not­tu­vat eri omi­nai­suu­det ja tämä huo­mioi­daan harjoitteluryhmissä.

  Kesäl­lä on useam­pia lak­ki­päi­viä, joi­hin voi halu­tes­saan kaik­kiin osal­lis­tua. Lak­ki­tes­tit kuu­lu­vat kai­kil­le Jen­nin ja Ilkan har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le. Lak­ki­tes­tei­hin voi kui­ten­kin osal­lis­tua 20 € hin­taan vaik­ka ei oli­si­kaan vie­lä muka­na mei­dän harjoitusryhmässä.

  Alla on muu­ta­mia yleis­tyk­siä sii­tä, mitä eri väri­ta­sot vaa­ti­vat. Alla ole­vat eivät kui­ten­kaan ole lak­ki­tes­tien osioi­ta, vaan vaa­ti­mus­ta­soa kuvaa­via ja tuke­via ominaisuuksia.

  • Punai­nen (kate­go­riat 1-3)
   • Osaa laji­tek­nii­kan perus­teet, kuten neut­raa­li ote, alkua­sen­to ja svin­gin lii­ke­mal­li kar­keal­la tasolla
   • Osaa lähi­pe­li­lyön­tien perusteet
   • Omaa perus­lii­kun­ta­tai­to­jen perus­teet, kuten hyp­pää­mi­seen, heit­tä­mi­sen, juok­se­mi­sen ja loikkimisen
  • Val­koi­nen (kate­go­riat 4 ja 5)
   • Osaa lin­ja­ta itsen­sä koh­teen mukai­ses­ti ja hah­mot­taa oikeat var­ta­lon­kul­mat pol­vis­sa, lan­tios­sa ja ranteissa
   • Hal­lit­see lavan ja var­ren asen­non perus­teet svin­gin aikana
   • Osaa vihe­riön­lu­vun perusteet
   • Osaa toi­mia gol­fe­ti­ke­tin mukai­ses­ti golfkentällä
   • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 140 metriä
   • Osaa suju­vas­ti hyp­piä, loik­kia, heit­tää, kopit­taa ja sovel­taa mai­nit­tu­ja tai­to­ja saumattomasti.
   • Kyke­nee pun­ner­ta­maan, lan­kut­ta­maan ja ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään vaa­ti­mus­ten mukaisesti
   • Kyke­nee teke­mään aina­kin yhden leuan
   • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 36
  • Sini­nen (kate­go­riat 6 ja 7)
   • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 36 ker­taa kier­rok­sen aikana
   • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 180 metriä
   • Kyke­nee mel­ko suju­vas­ti hal­lit­se­maan pal­lon len­toa kier­teen ja len­to­kor­keu­den suhteen
   • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 30 % ajasta
   • Kyke­nee ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään 40 cm ja suo­rit­ta­maan kun­to­pal­lon­hei­tot yli 5 m
   • Ylei­ses­ti vah­va fyy­si­nen suo­ri­tus­ta­so (hyvä kehon­hal­lin­ta, tasa­pai­no, liik­ku­vuus, nopeu­den­tuot­to  ja voima)
   • Kyke­nee teke­mään aina­kin 4 leukaa
   • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 18
  • Mus­ta (kate­go­riat 8-10)
   • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 200 metriä
   • Kyke­nee muok­kaa­maan pal­lon­len­toa tilan­teen vaatiessa
   • Osaa toi­mia eri alus­toil­ta tak­ti­ses­ti jär­ke­väl­lä tavalla
   • Osuu vihe­ri­öön 50 % tark­kuu­del­la (GIR)
   • Kyke­nee nuo­ren urhei­li­jan luke­miin fysiikkatesteissä
   • Osaa har­joi­tel­la lajia ja fysiik­kaa itsenäisesti
   • Osaa objek­tii­vi­ses­ti ana­ly­soi­da omaa pelaamistaan
   • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leukaa
   • Tasoi­tus alle 10
  • Ylin mus­ta taso (kate­go­ria 10)
   • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 34 ker­taa kier­rok­sen aikana
   • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 230 metriä
   • Kyke­nee lyö­mään kii­tet­tä­väl­lä taval­la samo­ja etäi­syyk­siä rautamailoilla
   • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leu­kaa ja 30 pun­ner­rus­ta putkeen
   • Kii­tet­tä­väs­ti suo­rit­taa voi­ma-, nopeus-, ja liikkuvuustestit
   • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 50 % ajasta
   • Tasoi­tus scratch

  Hin­ta: 20 €, mikä­li ei ole har­joi­tus­ryh­mäs­sä. Ryh­mä­läi­sil­le ilmai­nen! ­Sisäl­tää uuden lakin aina, kun pää­see seu­raa­val­la tasolle.

  Kiinnostuitko?