Juniorigolf

Junioriharjoituksia kaiken ikäisillä ja tasoisille

Jär­jes­tän Gumbö­le Gol­fis­sa junio­ri­har­joi­tuk­sia ja golf­kou­lu­ja yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kanssa.

Gol­fiin voi tutus­tua kesäl­lä pidet­tä­vis­sä golf­kou­luis­sa tai tul­la mukaan vii­koit­tai­siin har­joi­tuk­siin. Täl­lä het­kel­lä meil­lä har­joit­te­lee useam­pi eri ikäi­sil­le ja tasoi­sil­le pelaa­jil­le suun­nat­tu ryh­mä. Lisä­tie­to­ja junio­ri­har­joi­tuk­sis­ta löy­dät alta.

Junio­ri­toi­min­nan kul­ma­ki­ve­nä on sekä laji­tai­to­jen että yleis­ten lii­kun­ta­tai­to­jen har­joit­te­le­mi­nen. Mitä tai­ta­vam­pi ja moni­puo­li­sem­pi liik­ku­ja junio­ri on, sitä hel­pom­paa on oppia myös golfia.

Junio­rit­ree­nei­hin osal­lis­tu­vat ovat muka­na Gumbö­len junio­ri­toi­min­nan lak­ki­tes­ti­jär­jes­tel­mäs­sä. Mitä parem­mat fyy­si­set ja gol­fil­li­set tai­dot, sitä arvok­kaam­man väri­nen lak­ki! Lak­ki­jär­jes­tel­mäs­tä voit lukea lisää sivun lopusta.

Juniorien peluriryhmät

Näis­sä ryh­mis­sä 10 – 18-vuo­ti­aat gol­fis­ta innos­tu­neet junio­rit tree­naa­vat lajia ja fysiik­kaa ympä­ri vuo­den sekä pelaa­vat yhdes­sä. Useat ryh­mä­läi­set kil­pai­le­vat Golflii­ton junio­ri­kier­tueil­la mut­ta mukaan voi tul­la vaik­ka ei kil­pai­li­si­kaan. Pää­asia on, että osal­lis­tu­jil­la on omaa kiin­nos­tus­ta ja moti­vaa­tio­ta lajia sekä har­joit­te­lua koh­taan. Pelu­ri­ryh­män har­joi­tuk­set vedän yhdes­sä kol­le­ga­ni Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa. Lisä­tie­toa tal­ven 2022 - 2023 toi­min­nas­ta löy­dät alta tai ole­mal­la yhtey­des­sä valmentajiin. 

Sisäl­tö:

Muka­na on fys­saa ja lajit­ree­niä. Gumbö­les­sä tiis­tai­set lajit­ree­nit sisäl­tä­vät fysiik­kaa, lähi­pe­lit­ree­niä sekä lyön­tit­ree­niä. Kes­ki­vii­kon lajit­ree­nein osal­ta pää­sem­me aiem­paa parem­paan, kun kai­kil­la on ana­ly­saat­to­ri käy­tös­sään Insi­de Gol­fis­sa. Näin pelaa­ja näkee lyö­dyt pituu­det, nopeu­det, kier­teet ynnä muut infot läpi tal­ven – tämä on erit­täin hyö­dyl­lis­tä kehi­tyk­sen kannalta.

 • Oma­toi­mi­set kun­to­sa­li- ja put­tit­ree­nit maa­nan­tai­sin ja/tai tors­tai­sin Gumbölessä 
  • Val­men­ta­jat teke­vät ohjelman
  • Vapaas­ti käy­tös­sä alkaen klo 16
  • Vii­koit­tain läpi talven
 • Golft­ree­nit val­men­ta­jan kans­sa Gumbö­les­sä tiistaisin 
  • Tiis­tait klo 16.30–21 välil­lä (1,5 h)
  • 20 tree­niä
 • Golft­ree­nit val­men­ta­jan kans­sa Insi­de Gol­fis­sa Kirk­ko­num­men Masa­las­sa keskiviikkoisin 
  • Kes­ki­viik­koi­sin klo 17–21 välil­lä (1h)
  • 20 tree­niä
 • Hönt­sä­lii­kun­nat per­jan­tai­sin Kauklah­den koululla 
  • Fysiik­kat­ree­nit, jois­sa pide­tään haus­kaa ja har­joi­tel­laan mm. nopeut­ta, tai­toa, koordinaatiota
  • Klo 18–20
  • Yhteen­sä vähin­tään 20 treeniä
  • Loka-huh­ti­kuu

Hin­ta:

 • Lajit­ree­nit
  • Gumbö­len tiis­tai-tree­nit: 400 € talvikaudelta
  • Insi­den Gol­fin tors­tai-tree­nit: 640 € tal­vi­kau­del­ta, sisäl­tää Insi­de Gol­fin All in -kausi­kor­tin, joka oste­taan heil­tä ennen har­joi­tus­ten alkua
 •  Fyssatreenit 
  • Hönt­sä­lii­kun­nat Kauklah­den kou­lul­la: 220 € talvikaudelta
 • Put­ti- ja fys­sat­ree­nit maanantaisin 
  • Sisäl­tyy molem­piin lajit­ree­nit -paketteihin 😊
 • Kaik­ki har­joi­tuk­set yhteen­sä siis 1260 € koko talvelta 
 • Lisäk­si tai vaih­toeh­to­na, jos ryh­mät­ree­nien aika­tau­lut eivät sovi 
  • 4 x 30min: 120 €
  • 6 x 55min: 360 €
  • 10 x 55min: 600 €

Lisä­tie­to­ja: 0400 479 152, jenni@jennikuosa.fi tai ilkkahelavirtagolf@gmail.com

 

Pikkupelurit

Pik­ku­pe­lu­rien ryh­mis­sä alle 10-vuo­ti­aat pik­ku­pe­lu­rit har­joit­te­le­vat ylei­siä liik­ku­mis­tai­to­ja sekä lyön­ti­tai­to­ja. Tree­nien tavoit­tee­na on rakas­tut­taa lajiin ja totu­tel­la urhei­lul­li­seen oheis- ja laji­har­joit­te­luun. Täl­le tal­vel­le piden­sim­me har­joi­tusai­kaa 1,5 h pitui­sik­si ja tree­nit sisäl­tä­vät fysiik­kaa, lähi­pe­lit­ree­niä sekä lyön­tit­ree­niä. Pik­ku­pe­lu­rien tree­neis­sä val­men­ta­jat ovat pai­kal­la vuo­ro­vii­koin. Alta löy­dät pik­ku­pe­lu­ri­ryh­mien aika­tau­lun gol­fin tal­vit­ree­neil­le 2022–2023.

Har­joi­tus­ten paik­ka ja aikataulu

 • Gumbö­le Gol­fin klu­bi­ta­lo, Gumbö­len­tie 20
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 16.15-17.45
  9.11. 8.2.
  16.11. 15.2.
  23.11. 1.3.
  30.11. 8.3.
  7.12. 15.3.
  14.12. 22.3.
  11.1. 29.3.
  18.1. 5.4.
  25.1. 26.4.
  1.2. 3.5.

Hin­ta:

 • 20 har­joi­tus­ta 400 € koko tal­vi­kau­del­ta, 6kk
 • Lisäk­si vapaa­va­lin­tai­set yksi­tyi­stree­nit tal­ven aikana 
  • 30 € – 30 min

Ilmoit­tau­tu­mi­nen TÄS­TÄ

Junioreiden golfkoulut kesällä

Gumbö­le Gol­fis­sa jär­jes­te­tään kesän aika­na kol­me nel­jän päi­vän mit­tais­ta golf­kou­lua junio­ri­golf­fa­reil­le. Golf­kou­lus­sa opit gol­fia iloi­ses­sa seu­ras­sa ja otat Gumbö­len junio­ri­gol­fa­rin ensias­ke­leet. Vii­kon päät­teek­si voi suo­rit­taa myös gol­fa­rin ajo­kor­tin eli Green Cardin

Jun­nu­lei­rin vetä­jil­lä, PGA Pro Jen­ni Kuo­sal­la ja PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ral­la, on monen vuo­den koke­mus jun­nu­jen ohjaa­mi­ses­ta. Golf­kou­lut ovat tar­koi­tet­tu­ja 8 – 14 vuo­tiail­le tytöil­le ja pojil­le, jot­ka halua­vat viet­tää muu­ta­man päi­vän kave­rei­den, gol­fin ja muun lii­kun­nan paris­sa. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta jo gol­fia har­ras­ta­vat sekä gol­fia vas­ta aloit­te­le­vat juniorit.

Golf­kou­lun aika­tau­lu on päi­vit­täin klo 10 - 15.

Nel­jä­päi­väi­sen golf­kou­lun hin­ta on 215 € sisäl­täen päi­vit­täi­sen lou­naan, lai­na­vä­li­neet, pelit ken­täl­lä sekä Green car­din. Golf­kou­lun päät­teek­si gol­fia on help­po jat­kaa, ja suo­sit­te­lem­me­kin Gumbö­le Gol­fin har­joi­tus­ryh­miin liittymistä.

Golflei­reil­le mah­tuu vain 18 nopein­ta ilmoit­tau­tu­nut­ta, joten toi­mi nopeas­ti. Ter­ve­tu­loa mukaan

Juniorien lakkijärjestelmä

Vuon­na 2019 otim­me käyt­töön niin sano­tun lak­ki­jär­jes­tel­män junio­reil­le. Logiik­ka on pit­käl­ti saman­lai­nen kuin kamp­pai­lu­la­jeis­sa eli tason kehit­tyes­sä lakin väri vaih­tuu. Gol­fin yhtey­des­sä lakin väri kuvas­taa gol­fin laji­tai­to­ja sekä laji­suo­ri­tus­ta tuke­vaa fysiik­ka­ta­soa.

Suo­ri­tus­ta­soa mit­taa­mal­la urhei­li­jan on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta omaa kehi­tys­tään ja aset­taa uusia tavoitteita!

Lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä eteneminen

Ylim­män tason saa­vut­ta­mi­nen ei ole pik­ku­jut­tu. Mus­ta lak­ki vaa­tii kor­kea­ta­sois­ta gol­fo­saa­mis­ta sekä moni­puo­li­sen urhei­li­jan fysiik­kaa. Koko väris­kaa­lan läpi­käy­mi­nen kes­tää arviol­ta 7-10 vuot­ta. Sään­nöl­li­nen ja laa­du­kas har­joit­te­lu on kes­keis­tä golf­tai­to­jen ja fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kartuttamiseksi!

Junio­rioh­jel­mam­me on suun­ni­tel­tu kehit­tä­mään juu­ri nii­tä omi­nai­suuk­sia, joi­ta tar­vi­taan ylem­män tason lakin saa­vut­ta­mi­sek­si. Nuo­ren urhei­li­jan eri kas­vu­vai­heis­sa pai­not­tu­vat eri omi­nai­suu­det ja tämä huo­mioi­daan harjoitteluryhmissä.

Kesäl­lä on useam­pia lak­ki­päi­viä, joi­hin voi halu­tes­saan kaik­kiin osal­lis­tua. Lak­ki­tes­tit kuu­lu­vat kai­kil­le Jen­nin ja Ilkan har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le. Lak­ki­tes­tei­hin voi kui­ten­kin osal­lis­tua 20 € hin­taan vaik­ka ei oli­si­kaan vie­lä muka­na mei­dän harjoitusryhmässä.

Alla on muu­ta­mia yleis­tyk­siä sii­tä, mitä eri väri­ta­sot vaa­ti­vat. Alla ole­vat eivät kui­ten­kaan ole lak­ki­tes­tien osioi­ta, vaan vaa­ti­mus­ta­soa kuvaa­via ja tuke­via ominaisuuksia.

 • Punai­nen (kate­go­riat 1-3)
  • Osaa laji­tek­nii­kan perus­teet, kuten neut­raa­li ote, alkua­sen­to ja svin­gin lii­ke­mal­li kar­keal­la tasolla
  • Osaa lähi­pe­li­lyön­tien perusteet
  • Omaa perus­lii­kun­ta­tai­to­jen perus­teet, kuten hyp­pää­mi­seen, heit­tä­mi­sen, juok­se­mi­sen ja loikkimisen
 • Val­koi­nen (kate­go­riat 4 ja 5)
  • Osaa lin­ja­ta itsen­sä koh­teen mukai­ses­ti ja hah­mot­taa oikeat var­ta­lon­kul­mat pol­vis­sa, lan­tios­sa ja ranteissa
  • Hal­lit­see lavan ja var­ren asen­non perus­teet svin­gin aikana
  • Osaa vihe­riön­lu­vun perusteet
  • Osaa toi­mia gol­fe­ti­ke­tin mukai­ses­ti golfkentällä
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 140 metriä
  • Osaa suju­vas­ti hyp­piä, loik­kia, heit­tää, kopit­taa ja sovel­taa mai­nit­tu­ja tai­to­ja saumattomasti.
  • Kyke­nee pun­ner­ta­maan, lan­kut­ta­maan ja ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään vaa­ti­mus­ten mukaisesti
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin yhden leuan
  • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 36
 • Sini­nen (kate­go­riat 6 ja 7)
  • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 36 ker­taa kier­rok­sen aikana
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 180 metriä
  • Kyke­nee mel­ko suju­vas­ti hal­lit­se­maan pal­lon len­toa kier­teen ja len­to­kor­keu­den suhteen
  • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 30 % ajasta
  • Kyke­nee ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään 40 cm ja suo­rit­ta­maan kun­to­pal­lon­hei­tot yli 5 m
  • Ylei­ses­ti vah­va fyy­si­nen suo­ri­tus­ta­so (hyvä kehon­hal­lin­ta, tasa­pai­no, liik­ku­vuus, nopeu­den­tuot­to  ja voima)
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 4 leukaa
  • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 18
 • Mus­ta (kate­go­riat 8-10)
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 200 metriä
  • Kyke­nee muok­kaa­maan pal­lon­len­toa tilan­teen vaatiessa
  • Osaa toi­mia eri alus­toil­ta tak­ti­ses­ti jär­ke­väl­lä tavalla
  • Osuu vihe­ri­öön 50 % tark­kuu­del­la (GIR)
  • Kyke­nee nuo­ren urhei­li­jan luke­miin fysiikkatesteissä
  • Osaa har­joi­tel­la lajia ja fysiik­kaa itsenäisesti
  • Osaa objek­tii­vi­ses­ti ana­ly­soi­da omaa pelaamistaan
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leukaa
  • Tasoi­tus alle 10
 • Ylin mus­ta taso (kate­go­ria 10)
  • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 34 ker­taa kier­rok­sen aikana
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 230 metriä
  • Kyke­nee lyö­mään kii­tet­tä­väl­lä taval­la samo­ja etäi­syyk­siä rautamailoilla
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leu­kaa ja 30 pun­ner­rus­ta putkeen
  • Kii­tet­tä­väs­ti suo­rit­taa voi­ma-, nopeus-, ja liikkuvuustestit
  • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 50 % ajasta
  • Tasoi­tus scratch

Hin­ta: 20 €, mikä­li ei ole har­joi­tus­ryh­mäs­sä. Ryh­mä­läi­sil­le ilmai­nen! ­Sisäl­tää uuden lakin aina, kun pää­see seu­raa­val­la tasolle.

Kiinnostuitko?