Juniorigolf

Junioritoimintaa ja harjoituksia kaiken ikäisillä ja tasoisille

Jär­jes­tän Gumbö­le Gol­fis­sa junio­ri­har­joi­tuk­sia ja kesä­lei­re­jä yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kanssa.

Gol­fiin voi tutus­tua kesäl­lä pidet­tä­vil­lä golflei­reil­le tai tul­la mukaan vii­koit­tai­siin har­joi­tuk­siin. Har­joi­tus­ryh­miä on täl­lä het­kel­lä kol­me eri­lais­ta. Har­ras­te­li­jat ja tytöt har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa, ja innok­kaam­mat junio­rit voi­vat tul­la mukaan ns. Pelu­ri­ryh­män har­joi­tuk­siin, joi­ta pide­tään kak­si ker­taa viikossa.

Junio­ri­toi­min­nan kul­ma­ki­ve­nä on sekä laji­tai­to­jen että yleis­ten lii­kun­ta­tai­to­jen har­joit­te­le­mi­nen. Mitä tai­ta­vam­pi ja moni­puo­li­sem­pi liik­ku­ja junio­ri on, sitä hel­pom­paa on oppia myös gol­fia. Kesäl­lä har­joit­te­lem­me ja pelaam­me Gumbö­le Gol­fis­sa ja innok­kaim­mat voi­vat jat­kaa har­ras­ta­mis­ta tal­vel­la myös sisähallissa.

Junio­rit­ree­nei­hin osal­lis­tu­vat ovat muka­na Gumbö­len junio­ri­toi­min­nan lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä. Mitä parem­mat fyy­si­set ja gol­fil­li­set tai­dot, sitä arvok­kaam­man väri­nen lak­ki! Voit lukea lak­ki­jär­jes­tel­mäs­tä lisää sivun lopusta.

 

 

Onnis­tu­mi­sen iloa junio­ri­lei­ril­lä Gumbö­le Gol­fis­sa 2019

Juniorien peluriryhmät

Näis­sä ryh­mis­sä 8 – 14 -vuo­ti­aat gol­fis­ta innos­tu­neet junio­rit tree­naa­vat lajia ja fysiik­kaa ympä­ri vuo­den sekä pelaa­vat yhdes­sä. Useat ryh­mä­läi­set kil­pai­le­vat Golflii­ton junio­ri­kier­tueil­la mut­ta mukaan voi tul­la vaik­ka ei kil­pai­li­si­kaan. Pää­asia on, että osal­lis­tu­jil­la on omaa kiin­nos­tus­ta lajia ja har­joit­te­lua koh­taan. Lisä­tie­toa kesän toi­min­nas­ta alla tai vaih­toeh­toi­ses­ti soittamalla. 

Tal­vi 2020-2021

 • Vii­koit­tai­sia ohjat­tu­ja har­joi­tuk­sia läpi tal­ven 3h/viikk
  • 1,5 h laji­har­joi­tuk­set tiis­tai­sin tai tors­tai­sin 1,5h Ola­rin Golf Balancessa
  • 1,5h fysiik­ka­har­joi­tuk­set per­jan­tai­sin 1,5h Kou­lu­mes­ta­rin koulussa
 • Pelu­rit ovat muka­na ns. lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä - lisä­tie­toa sivun lopusta
  • Lak­ki­jär­jes­tel­mäl­lä mita­taan urhei­li­jan laji- ja fysiik­ka­ta­soa ja kehitystä.
 • Oma­toi­mi­sen har­joit­te­lun tree­nioh­jel­mat teh­dään pelaa­jan kehi­tys­koh­tei­den ja har­joi­tusin­non mukaisesti

Hin­ta

 • 550€ laji­har­joi­tuk­set mar­ras­kuus­ta huh­ti­kuu (91€/kk)
 • 260€ fysiik­ka­har­joi­tuk­set loka­kuus­ta huh­ti­kuu­hun (37€/kk)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisätiedot

jenni@jennikuosa.fi tai 0400 479 152

Vaih­toeh­toi­ses­ti, jos et pää­se tree­nei­hin, tai tree­nien lisäksi:

 • Yksi­tyis­val­men­nus -paketti 
  • 10 h: 500€
  • 6 h: 300 €
Junioreiden golfharjoitukset alkavat aina alkulämmittelyllä. Monipuoliset liikuntataidot helpottavat myös golftaitojen oppimista. 

Juniorien harrasteryhmät

Junio­rien har­ras­te­ryh­mät on tar­koi­tet­tu 8 – 14 vuo­tiail­le tytöil­le ja pojil­le, jot­ka halua­vat kehit­tyä gol­fis­sa ja samal­la kehit­tää ylei­siä lii­kun­ta­tai­to­jaan. Suo­si­tus on alle kah­den vuo­den peli­ko­ke­mus, eli voi liit­tyä myös aloittelijana!

Tree­neis­sä saa sään­nöl­lis­tä ja ohjat­tua har­joit­te­lua sekä peli­ka­ve­rei­ta! Tree­neis­sä pide­tään haus­kaa lajin paris­sa ja har­joi­tel­laan myös fysiikkaa.

Tal­vel­le 2020-2021 on suun­nit­teil­la har­joi­tuk­sia ker­ran kol­mes­sa vii­kos­sa, jot­ta laji­tun­tu­man saa pysy­mään tal­ven läpi.

Lisä­tie­to­ja tulos­sa piakkoin.

Tyttöjen treenit

10 – 15-vuo­tiail­le tytöil­le, jot­ka halua­vat kehit­tyä gol­fis­sa sama­ni­käi­ses­sä seurassa.

Ryh­mä on mel­ko pie­ni, joten hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta on taa­tus­ti luvas­sa. Tree­neis­sä on muka­na myös swin­gia­na­ly­saat­to­ri aut­ta­maan lyön­ti­tai­don ja -tek­nii­kan kehittämisessä.

Tal­ven tree­nit ovat tytöil­lä lajit­ree­nien osal­ta tiis­tai­sin Ola­rin Golf Balances­sa klo 19.30-21.00 sekä fysiik­kat­ree­nien osal­ta per­jan­tai­sin Kou­lu­mes­ta­rin kou­lus­sa klo 18.00-19.30.

Hin­ta:

 • 500€ lajitreenit/6kk, mar­ras­kuus­ta huhtikuuhun
 • 260 € fysiikkatreenit/7kk, loka­kuus­ta huhtikuuhun

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­set: 0400 479 152 tai jenni@jennikuosa.fi

 

Junioreiden golfleirit kesällä

Gumbö­le Gol­fis­sa jär­jes­te­tään kesän aika­na kol­me nel­jän päi­vän mit­tais­ta kesä­lei­riä junio­ri­golf­fa­reil­le. Golflei­ril­lä opit gol­fia iloi­ses­sa seu­ras­sa ja otat Gumbö­len junio­ri­gol­fa­rin ensias­ke­leet. Mikä­li moti­vaa­tio riit­tää, voi lei­ril­lä suo­rit­taa myös gol­fa­rin ajo­kor­tin eli Green Cardin

Jun­nu­lei­rin vetä­jil­lä, PGA Pro Jen­ni Kuo­sal­la ja PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ral­la, on monen vuo­den koke­mus jun­nu­jen ohjaa­mi­ses­ta. Golflei­rit ovat tar­koi­tet­tu­ja 8 – 14 vuo­tiail­le tytöil­le ja pojil­le, jot­ka halua­vat viet­tää muu­ta­man päi­vän kave­rei­den, gol­fin ja muun lii­kun­nan paris­sa. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta jo gol­fia har­ras­ta­vat sekä gol­fia vas­ta aloit­te­le­vat juniorit.

Golflei­rin aika­tau­lu on päi­vit­täin klo 10 - 15.

Golflei­rin hin­ta on 179€ sisäl­täen päi­vit­täi­sen lou­naan, lai­na­vä­li­neet sekä pelit ken­täl­lä. Haluk­kaat voi­vat suo­rit­taa lei­rin päät­teek­si Green Car­din mikä­li gol­fin perus­teet ovat hal­lus­sa. Gol­fia on help­po jat­kaa, ja suo­sit­te­lem­me­kin har­ras­te­ryh­mään liit­ty­mis­tä golflei­rin päätteeksi.

Golflei­reil­le mah­tuu vain 16 nopein­ta ilmoit­tau­tu­nut­ta, joten toi­mi nopeasti.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Juniorien lakkijärjestelmä

Vuon­na 2019 otim­me käyt­töön niin sano­tun lak­ki­jär­jes­tel­män junio­reil­le. Logiik­ka on pit­käl­ti saman­lai­nen kuin kamp­pai­lu­la­jeis­sa eli tason kehit­tyes­sä lakin väri vaih­tuu. Gol­fin yhtey­des­sä lakin väri kuvas­taa gol­fin laji­tai­to­ja sekä laji­suo­ri­tus­ta tuke­vaa fysiik­ka­ta­soa.

Suo­ri­tus­ta­soa mit­taa­mal­la urhei­li­jan on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta omaa kehi­tys­tään ja aset­taa uusia tavoitteita!

Lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä eteneminen

Ylim­män tason saa­vut­ta­mi­nen ei ole pik­ku­jut­tu. Mus­ta lak­ki vaa­tii kor­kea­ta­sois­ta gol­fo­saa­mis­ta sekä moni­puo­li­sen urhei­li­jan fysiik­kaa. Koko väris­kaa­lan läpi­käy­mi­nen kes­tää arviol­ta 7-10 vuot­ta. Sään­nöl­li­nen ja laa­du­kas har­joit­te­lu on kes­keis­tä golf­tai­to­jen ja fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kartuttamiseksi!

Junio­rioh­jel­mam­me on suun­ni­tel­tu kehit­tä­mään juu­ri nii­tä omi­nai­suuk­sia, joi­ta tar­vi­taan ylem­män tason lakin saa­vut­ta­mi­sek­si. Nuo­ren urhei­li­jan eri kas­vu­vai­heis­sa pai­not­tu­vat eri omi­nai­suu­det ja tämä huo­mioi­daan harjoitteluryhmissä.

Kesäl­lä on useam­pia lak­ki­päi­viä, joi­hin voi halu­tes­saan kaik­kiin osal­lis­tua. Lak­ki­tes­tit kuu­lu­vat kai­kil­le Jen­nin ja Ilkan har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le. Lak­ki­tes­tei­hin voi kui­ten­kin osal­lis­tua 20 € hin­taan vaik­ka ei oli­si­kaan vie­lä muka­na mei­dän harjoitusryhmässä.

Alla on muu­ta­mia yleis­tyk­siä sii­tä, mitä eri väri­ta­sot vaa­ti­vat. Alla ole­vat eivät kui­ten­kaan ole lak­ki­tes­tien osioi­ta, vaan vaa­ti­mus­ta­soa kuvaa­via ja tuke­via ominaisuuksia.

 • Punai­nen (kate­go­riat 1-3)
  • Osaa laji­tek­nii­kan perus­teet, kuten neut­raa­li ote, alkua­sen­to ja svin­gin lii­ke­mal­li kar­keal­la tasolla
  • Osaa lähi­pe­li­lyön­tien perusteet
  • Omaa perus­lii­kun­ta­tai­to­jen perus­teet, kuten hyp­pää­mi­seen, heit­tä­mi­sen, juok­se­mi­sen ja loikkimisen
 • Val­koi­nen (kate­go­riat 4 ja 5)
  • Osaa lin­ja­ta itsen­sä koh­teen mukai­ses­ti ja hah­mot­taa oikeat var­ta­lon­kul­mat pol­vis­sa, lan­tios­sa ja ranteissa
  • Hal­lit­see lavan ja var­ren asen­non perus­teet svin­gin aikana
  • Osaa vihe­riön­lu­vun perusteet
  • Osaa toi­mia gol­fe­ti­ke­tin mukai­ses­ti golfkentällä
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 140 metriä
  • Osaa suju­vas­ti hyp­piä, loik­kia, heit­tää, kopit­taa ja sovel­taa mai­nit­tu­ja tai­to­ja saumattomasti.
  • Kyke­nee pun­ner­ta­maan, lan­kut­ta­maan ja ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään vaa­ti­mus­ten mukaisesti
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin yhden leuan
  • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 36
 • Sini­nen (kate­go­riat 6 ja 7)
  • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 36 ker­taa kier­rok­sen aikana
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 180 metriä
  • Kyke­nee mel­ko suju­vas­ti hal­lit­se­maan pal­lon len­toa kier­teen ja len­to­kor­keu­den suhteen
  • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 30 % ajasta
  • Kyke­nee ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään 40 cm ja suo­rit­ta­maan kun­to­pal­lon­hei­tot yli 5 m
  • Ylei­ses­ti vah­va fyy­si­nen suo­ri­tus­ta­so (hyvä kehon­hal­lin­ta, tasa­pai­no, liik­ku­vuus, nopeu­den­tuot­to  ja voima)
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 4 leukaa
  • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 18
 • Mus­ta (kate­go­riat 8-10)
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 200 metriä
  • Kyke­nee muok­kaa­maan pal­lon­len­toa tilan­teen vaatiessa
  • Osaa toi­mia eri alus­toil­ta tak­ti­ses­ti jär­ke­väl­lä tavalla
  • Osuu vihe­ri­öön 50 % tark­kuu­del­la (GIR)
  • Kyke­nee nuo­ren urhei­li­jan luke­miin fysiikkatesteissä
  • Osaa har­joi­tel­la lajia ja fysiik­kaa itsenäisesti
  • Osaa objek­tii­vi­ses­ti ana­ly­soi­da omaa pelaamistaan
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leukaa
  • Tasoi­tus alle 10
 • Ylin mus­ta taso (kate­go­ria 10)
  • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 34 ker­taa kier­rok­sen aikana
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 230 metriä
  • Kyke­nee lyö­mään kii­tet­tä­väl­lä taval­la samo­ja etäi­syyk­siä rautamailoilla
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leu­kaa ja 30 pun­ner­rus­ta putkeen
  • Kii­tet­tä­väs­ti suo­rit­taa voi­ma-, nopeus-, ja liikkuvuustestit
  • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 50 % ajasta
  • Tasoi­tus scratch

Hin­ta: 20 €, mikä­li ei ole har­joi­tus­ryh­mäs­sä. Ryh­mä­läi­sil­le ilmai­nen! ­Sisäl­tää uuden lakin aina, kun pää­see seu­raa­val­la tasolle.

Kiinnostuitko?