Juniorigolf

Junioritoimintaa ja harjoituksia kaiken ikäisillä ja tasoisille

Jär­jes­tän Gumbö­le Gol­fis­sa junio­ri­har­joi­tuk­sia ja kesä­lei­re­jä yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa.

Gol­fiin voi tutus­tua kesäl­lä pidet­tä­vil­lä golflei­reil­le tai tul­la mukaan vii­koit­tai­siin har­joi­tuk­siin. Har­joi­tus­ryh­miä on täl­lä het­kel­lä kol­me eri­lais­ta. Har­ras­te­li­jat ja tytöt har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa, ja innok­kaam­mat junio­rit voi­vat tul­la mukaan ns. Pelu­ri­ryh­män har­joi­tuk­siin, joi­ta pide­tään kak­si ker­taa vii­kos­sa.

Junio­ri­toi­min­nan kul­ma­ki­ve­nä on sekä laji­tai­to­jen että yleis­ten lii­kun­ta­tai­to­jen har­joit­te­le­mi­nen. Mitä tai­ta­vam­pi ja moni­puo­li­sem­pi liik­ku­ja junio­ri on, sitä hel­pom­paa on oppia myös gol­fia. Kesäl­lä har­joit­te­lem­me ja pelaam­me Gumbö­le Gol­fis­sa ja innok­kaim­mat voi­vat jat­kaa har­ras­ta­mis­ta tal­vel­la myös sisä­hal­lis­sa.

Junio­rit­ree­nei­hin osal­lis­tu­vat ovat muka­na Gumbö­len junio­ri­toi­min­nan lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä. Mitä parem­mat fyy­si­set ja gol­fil­li­set tai­dot, sitä arvok­kaam­man väri­nen lak­ki! Voit lukea lak­ki­jär­jes­tel­mäs­tä lisää sivun lopus­ta.

 

 

Onnis­tu­mi­sen iloa junio­ri­lei­ril­lä Gumbö­le Gol­fis­sa 2019

Junioreiden peluriryhmä

Näis­sä ryh­mis­sä 8 – 14 -vuo­ti­aat gol­fis­ta innos­tu­neet junio­rit tree­naa­vat lajia ja fysiik­kaa ympä­ri vuo­den sekä pelaa­vat yhdes­sä. Useat ryh­mä­läi­set kil­pai­le­vat Golflii­ton junio­ri­kier­tueil­la mut­ta mukaan voi tul­la vaik­ka ei kil­pai­li­si­kaan. Pää­asia on, että osal­lis­tu­jil­la on omaa kiin­nos­tus­ta lajia ja har­joit­te­lua koh­taan. Lisä­tie­toa kesän toi­min­nas­ta alla tai vaih­toeh­toi­ses­ti soit­ta­mal­la. 

Sisäl­tö:

 • Vii­kot­tai­sia ohjat­tu­ja har­joi­tuk­sia läpi kesän, mah­dol­li­suus har­joi­tel­la 4h vii­kos­sa

  • 2 tun­nin tree­nis­sä aina fys­sat­ree­niä ja lajit­ree­niä muka­na

 • ​Pelu­rit ovat muka­na ns. lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä - lisä­tie­to sivun lopus­ta

  • Lak­ki­jär­jes­tel­mäl­lä mita­taan urhei­li­jan laji- ja fysiik­ka­ta­soa ja kehi­tys­tä.

 • Oma­toi­mi­sen har­joit­te­lun tree­nioh­jel­mat pelaa­jan kehi­tys­koh­tei­den ja har­joi­tusin­non mukai­ses­ti

Hin­ta:

 • 234  € elo­kuun osal­ta

 • 208 € syys­kuun osal­ta

 • ​Oma­toi­mi­sen har­joit­te­lun tree­nioh­jel­mat pelaa­jan kehi­tys­koh­tei­den ja har­joi­tusin­non mukai­ses­ti

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot:

jenni@jennikuosa.fi tai 0400 479 152

Vaih­toeh­to­na, jos et pää­se tree­nei­hin, tai tree­nien lisäk­si:

 • Yksi­tyi­so­pe­tus­pa­ket­ti Pelu­ril­le

  • 10 h: 500 €

  • 6 h: 300 €

Junioreiden golfharjoitukset alkavat aina alkulämmittelyllä. Monipuoliset liikuntataidot helpottavat myös golftaitojen oppimista.

Juniorien harrasteryhmät

Junio­rien har­ras­te­ryh­mät on tar­koi­tet­tu 8 – 14 vuo­tiail­le tytöil­le ja pojil­le, jot­ka halua­vat kehit­tyä gol­fis­sa ja samal­la kehit­tää ylei­siä lii­kun­ta­tai­to­jaan. Suo­si­tus on alle kah­den vuo­den peli­ko­ke­mus, eli voi liit­tyä myös aloit­te­li­ja­na!

Tree­neis­sä saa sään­nöl­lis­tä ja ohjat­tua har­joit­te­lua sekä peli­ka­ve­rei­ta! Tree­neis­sä pide­tään haus­kaa lajin paris­sa – muka­na on lii­kun­taa, pele­jä ja kiso­ja. 

Kesän 2020 ryh­mä tree­naa nel­jäs­sä jak­sos­sa kesän yli maa­nan­tai­sin klo 17-18. Mukaan voi liit­tyä yksit­täi­sel­le jak­sol­le tai koko kesäk­si. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Yhden jak­son hin­ta on 60e. Ilmoit­tau­tua voi TÄS­TÄ.

Jak­so 1

 • Ma 8.6. (poik­keuk­sel­li­ses­ti klo 18-19)

 • Ma 15.6. 

 • Ma 22.6.

 • Ma 29.6.

Jak­so 2​

 • Ma 6.7.    

 • Ma 13.7.

 • Ma 20.7. 

 • Ma 27.7. 

Jak­so 3​

 • Ma 3.8.

 • Ma 10.8.

 • Ma 17.8.

 • Ma 24.8.

Jak­so 4​

 • Ma 31.8. 

 • Ma 7.9.   

 • Ma 14.9. 

 • Ma 21.9. 

Tyttöjen treenit kesäkuussa

10 – 15-vuo­tiail­le tytöil­le, jot­ka halua­vat kehit­tyä gol­fis­sa opet­ta­vien PGA-ammat­ti­lais­ten (Jen­ni Kuo­sa & Ilk­ka Hela­vir­ta) ohjauk­ses­sa ja sama­ni­käi­ses­sä seu­ras­sa. Kesäl­lä 2019 ryh­mäs­sä ikä­ja­kau­ma oli 13 – 15, ja kaik­ki tuli­vat oikein hyvin toi­meen!

Ryh­mä on mel­ko pie­ni, joten hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta on taa­tus­ti luvas­sa. Tree­neis­sä on muka­na myös swin­gia­na­ly­saat­to­ri aut­ta­maan lyön­ti­tai­don ja -tek­nii­kan kehit­tä­mi­ses­sä.​

Elo- ja syys­kuun tree­nit ovat tiis­tai­sin klo 17.30 - 19.30 ja tors­tai­sin klo 18.30-20.00. Mukaan voi tul­la myös vain ker­ran vii­kos­sa.

​​Hin­ta: Tiis­tait­ree­nien hin­ta on 104 € ja tors­tait­ree­nien 97.50 € syys­kuun osal­ta.

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­set: jenni@jennikuosa.fi

 

 

Junioreiden golfleirit kesällä

Gumbö­le Gol­fis­sa jär­jes­te­tään kesän aika­na kol­me nel­jän päi­vän mit­tais­ta kesä­lei­riä junio­ri­golf­fa­reil­le. Golflei­ril­lä opit gol­fia iloi­ses­sa seu­ras­sa ja otat Gumbö­len junio­ri­gol­fa­rin ensias­ke­leet. Mikä­li moti­vaa­tio riit­tää, voi lei­ril­lä suo­rit­taa myös gol­fa­rin ajo­kor­tin eli Green Car­din

Jun­nu­lei­rin vetä­jil­lä, PGA Pro Jen­ni Kuo­sal­la ja PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ral­la, on monen vuo­den koke­mus jun­nu­jen ohjaa­mi­ses­ta. Golflei­rit ovat tar­koi­tet­tu­ja 8 – 14 vuo­tiail­le tytöil­le ja pojil­le, jot­ka halua­vat viet­tää muu­ta­man päi­vän kave­rei­den, gol­fin ja muun lii­kun­nan paris­sa. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta jo gol­fia har­ras­ta­vat sekä gol­fia vas­ta aloit­te­le­vat junio­rit.

Golflei­rin aika­tau­lu on päi­vit­täin klo 10 - 15.

Golflei­rin hin­ta on 179€ sisäl­täen päi­vit­täi­sen lou­naan, lai­na­vä­li­neet sekä pelit ken­täl­lä. Haluk­kaat voi­vat suo­rit­taa lei­rin päät­teek­si Green Car­din mikä­li gol­fin perus­teet ovat hal­lus­sa. Gol­fia on help­po jat­kaa, ja suo­sit­te­lem­me­kin har­ras­te­ryh­mään liit­ty­mis­tä golflei­rin päät­teek­si. 

Golflei­reil­le mah­tuu vain 16 nopein­ta ilmoit­tau­tu­nut­ta, joten toi­mi nopeas­ti.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Hin­ta: 179 €
Sisäl­tää päi­vit­täi­sen lou­naan, mai­lat ja pal­lot kurs­sin ajak­si sekä pelit ken­täl­lä.
Kurs­si 1       Ma 1.6. – To 4.6. klo 10 - 15 Ilmoit­tau­tu­mi­nen
Kurs­si 2      Ma 15.6. – To 18.6. klo 10 - 15 (Huom. tors­tai 18.6. klo 9 - 14) Ilmoit­tau­tu­mi­nen
Kurs­si 3      Ti 4.8. – Pe 7.8. klo 10 - 15 Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Juniorien lakkijärjestelmä

Tänä vuon­na (2019) otim­me käyt­töön niin sano­tun lak­ki­jär­jes­tel­män junio­reil­le. Logiik­ka on pit­käl­ti saman­lai­nen kuin esi­mer­kik­si kara­tes­sa. Gol­fin yhtey­des­sä lakin väri kuvas­taa gol­fin laji­tai­to­ja sekä laji­suo­ri­tus­ta tuke­vaa fysiik­ka­ta­soa.

Suo­ri­tus­ta­soa mit­taa­mal­la urhei­li­jan on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta kehi­tys­tä ja aset­taa uusia tavoit­tei­ta!

Lak­ki­jär­jes­tel­mäs­sä ete­ne­mi­nen

Ylim­män tason saa­vut­ta­mi­nen ei ole pik­ku­jut­tu. Mus­ta lak­ki vaa­tii kor­kea­ta­sois­ta gol­fo­saa­mis­ta sekä moni­puo­li­sen urhei­li­jan fysiik­kaa. Koko väris­kaa­lan läpi­käy­mi­nen kes­tää arviol­ta 7-10 vuot­ta. Sään­nöl­li­nen ja laa­du­kas har­joit­te­lu on kes­keis­tä golf­tai­to­jen ja fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kar­tut­ta­mi­sek­si!

Junio­rioh­jel­mam­me on suun­ni­tel­tu kehit­tä­mään juu­ri nii­tä omi­nai­suuk­sia, joi­ta tar­vi­taan ylem­män tason lakin saa­vut­ta­mi­sek­si. Nuo­ren urhei­li­jan eri kas­vu­vai­heis­sa pai­not­tu­vat eri omi­nai­suu­det ja tämä huo­mioi­daan har­joit­te­lu­ryh­mis­sä.

Kesän 2019 aika­na on vii­si tes­ti­päi­vää, joi­hin voi halu­tes­saan kaik­kiin osal­lis­tua. Lak­ki­tes­tit kuu­lu­vat kai­kil­le Jen­nin ja Ilkan Gumbö­len har­joi­tus­ryh­mä­läis­ten paket­tiin. Lak­ki­tes­tei­hin voi kui­ten­kin osal­lis­tua 20 € hin­taan vaik­ka ei oli­si­kaan vie­lä muka­na mei­dän har­joi­tus­ryh­mäs­sä.

Alla on muu­ta­mia yleis­tyk­siä sii­tä, mitä eri väri­ta­sot vaa­ti­vat. Alla ole­vat eivät kui­ten­kaan ole lak­ki­tes­tien osioi­ta, vaan vaa­ti­mus­ta­soa kuvaa­via ja tuke­via omi­nai­suuk­sia.

 • Punai­nen (kate­go­riat 1-3)
  • Osaa laji­tek­nii­kan perus­teet, kuten neut­raa­li ote, alkua­sen­to ja svin­gin lii­ke­mal­li kar­keal­la tasol­la
  • Osaa lähi­pe­li­lyön­tien perus­teet
  • Omaa perus­lii­kun­ta­tai­to­jen perus­teet, kuten hyp­pää­mi­nen, heit­tä­mi­nen, juok­se­mi­nen ja loik­ki­mi­nen
 • Val­koi­nen (kate­go­riat 4 ja 5)
  • Osaa lin­ja­ta itsen­sä koh­teen mukai­ses­ti ja oikeat var­ta­lon­kul­mil­la pol­vis­sa, lan­tios­sa ja ran­teis­sa
  • Hal­lit­see lavan ja var­ren asen­non perus­teet svin­gin aika­na
  • Osaa vihe­riön­lu­vun perus­teet
  • Osaa toi­mia gol­fe­ti­ke­tin mukai­ses­ti golf­ken­täl­lä
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 140 met­riä
  • Osaa suju­vas­ti hyp­piä, loik­kia, heit­tää, kopit­taa ja sovel­taa mai­nit­tu­ja tai­to­ja sau­mat­to­mas­ti.
  • Kyke­nee pun­ner­ta­maan, lan­kut­ta­maan ja ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin yhden leu­an
  • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 36
 • Sini­nen (kate­go­riat 6 ja 7)
  • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 36 ker­taa kier­rok­sen aika­na
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la 180 met­riä
  • Kyke­nee mel­ko suju­vas­ti hal­lit­se­maan pal­lon len­toa kier­teen ja len­to­kor­keu­den suh­teen
  • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 30 % ajas­ta
  • Kyke­nee ver­ti­kaa­li­hyp­pää­mään 40 cm ja suo­rit­ta­maan kun­to­pal­lon­hei­tot yli 5 m
  • Ylei­ses­ti vah­va fyy­si­nen suo­ri­tus­ta­so (hyvä kehon­hal­lin­ta, tasa­pai­no, liik­ku­vuus, nopeu­den­tuot­to  ja voi­ma)
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 4 leu­kaa
  • Tasoi­tus kar­keas­ti tasol­la 18
 • Mus­ta (kate­go­riat 8-10)
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 200 met­riä
  • Kyke­nee muok­kaa­maan pal­lon­len­toa tilan­teen vaa­ties­sa
  • Osaa toi­mia eri alus­toil­ta tak­ti­ses­ti jär­ke­väl­lä taval­la
  • Osuu vihe­ri­öön 50 % tark­kuu­del­la (GIR)
  • Kyke­nee nuo­ren urhei­li­jan luke­miin fysiik­ka­tes­teis­sä
  • Osaa har­joi­tel­la lajia ja fysiik­kaa itse­näi­ses­ti
  • Osaa objek­tii­vi­ses­ti ana­ly­soi­da omaa pelaa­mis­taan
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leu­kaa
  • Tasoi­tus alle 10
 • Ylin mus­ta taso (kate­go­ria 10)
  • Put­taa kes­ki­mää­rin alle 34 ker­taa kier­rok­sen aika­na
  • Kyke­nee lyö­mään dri­ve­ril­la yli 230 met­riä
  • Kyke­nee lyö­mään kii­tet­tä­väl­lä taval­la samo­ja etäi­syyk­siä rau­ta­mai­loil­la
  • Kyke­nee teke­mään aina­kin 8 leu­kaa ja 30 pun­ner­rus­ta put­keen
  • Kii­tet­tä­väs­ti suo­rit­taa voi­ma-, nopeus-, ja liik­ku­vuus­tes­tit
  • Saa pal­lon rei­kään kah­del­la vihe­riön ulko­puo­lel­ta 50 % ajas­ta
  • Tasoi­tus scratch

Lak­ki­tes­tien päi­vä­mää­rät:

 •  Su 19.5. klo 14-16
 •  Su 16.6. klo 14-16
 •  Su 14.7. klo 14-16
 •  Su 18.8. klo 13-15
 •  Su 15.9. klo 14-16

Hin­ta: 20 €, mikä­li ei ole har­joi­tus­ryh­mäs­sä. Ryh­mä­läi­sil­le ilmai­nen! ­Sisäl­tää lakin, mikä­li pää­see seu­raa­val­la tasol­le!

Kiinnostuitko?