Esittely

Jenni Kuosa

Olen yksi Suo­men koke­neim­pia golf­val­men­ta­jia, sil­lä val­men­ta­mi­sen lisäk­si olen pelan­nut ammat­ti­lai­se­na nais­ten Euroo­pan kier­tu­eel­la. Aloi­tin gol­fin 90-luvun alus­sa, ja jo muu­ta­man vuo­den pääs­tä aloit­ta­mi­ses­ta pela­sin nuor­ten, ja myö­hem­min myös nais­ten, maa­jouk­ku­ees­sa. Par­haim­pia ama­töö­ri­saa­vu­tuk­sia­ni ovat alle 21-vuo­tiai­den Suo­men mes­ta­ruus sekä Espoon Golf­seu­ran jouk­kue Suo­men mes­ta­ruus. Minul­la on myös usei­ta mui­ta SM-mita­le­ja. Maa­jouk­ku­ees­sa par­haim­piin saa­vu­tuk­sii­ni kuu­luu ehdot­to­mas­ti vuo­den 2002 MM-kil­pai­lu­jen 11. sija, joka on edel­leen yksi Suo­men par­hai­ta sijoi­tuk­sia kysei­ses­sä kil­pai­lus­sa. Ammat­ti­lai­sek­si siir­ryin vuo­den 2003 alus­sa ja ensim­mäi­sen vuo­den pela­sin Ruot­sis­sa. Pelioi­keu­den Ladies Euro­pean Tou­ril­le sain heti ensim­mäi­sel­lä yrit­tä­mäl­lä syk­syl­lä 2003 ja pela­sin kier­tu­eel­la aina vuo­teen 2012 asti.

2013 oli aika ottaa seu­raa­va askel ural­la ja siir­tyä val­men­ta­jak­si. Vii­den vuo­den opis­ke­lu­jen päät­teek­si val­mis­tuin gol­fin ammat­ti­val­men­ta­jak­si 2018. Olen Suo­men PGAn jäsen sekä TPI ( Tit­leist Per­for­mance Ins­ti­tu­te ) ser­ti­fioi­tu valmentaja.

Into­hi­mo­na­ni on pelaa­jan kehit­tä­mi­nen koko­nais­val­tai­ses­ti sekä juniorivalmennus.

 

Opetusfilosofiani

Ope­tus­fi­lo­so­fias­sa­ni perus­asiat ja gol­fin koko­nais­val­tai­suus ovat pää­osis­sa. Pel­kän lyön­ti­suo­ri­tuk­sen lisäk­si peliin kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti lyön­ti­ru­tii­nit, pelaa­mi­nen ken­täl­lä sekä pelin men­taa­li­puo­li. Ope­tuk­ses­sa­ni otan aina huo­mioon pelaa­jan yksi­löl­li­syy­den ja pyrin löy­tä­mään hänel­le hel­poim­man tavan lyö­dä, sil­lä jokai­sen keho ja fysiik­ka on yksi­löl­li­nen. Tar­vit­taes­sa teen pelaa­jil­le liik­ku­vuus- ja voi­ma­tes­tit. Swin­gia­na­lyy­sis­sä käy­tän apu­na swin­gin videoin­tia sekä tar­vit­taes­sa Fore­sight GCQuad lyöntianalysaattoria.

Laastaria vai oppimista?

Moni pel­kää tun­nil­le tul­les­saan, että lyön­ti menee sekai­sin mut­ta otan aina huo­mioon, kuin­ka pal­jon pelaa­ja on val­mis panos­ta­maan har­joit­te­luun, ja teen suun­ni­tel­man sen mukaan. Tut­ki­mus­ten mukaan oppi­mi­nen tapah­tuu par­hai­ten posi­tii­vi­ses­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä mut­ta on hyvä muis­taa, että muu­tok­set eivät tapah­du het­kes­sä. Oppi­mi­nen vaa­tii aina toteu­tuak­seen har­joit­te­lua, joten on kan­nat­ta­vam­paa ottaa useam­pi tun­ti, joi­den välil­lä ehtii käy­dä har­joit­te­le­mas­sa, kuin yksi tun­ti sil­loin täl­löin. Oppi­mi­ses­sa pelaa­jal­la itsel­lään on aktii­vi­nen roo­li ja hyvä moti­vaa­tio tehos­taa oppi­mis­ta enti­ses­tään. Välil­lä saat­taa myös jou­tua käy­mään oman muka­vuusa­lu­een ulko­puo­lel­la ja välil­lä pitää uskal­taa ottaa yksi askel taak­se­päin pääs­täk­seen kak­si eteenpäin.

Toi­vee­ni on, että oppi­laat sitou­tui­si­vat kans­sa­ni pidem­pään har­joit­te­luun, jot­ta he saa­vat eni­ten
hyö­tyä pit­käl­lä tähtäimellä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!