Golfarin fysiikka

Läh­det­kö pelaa­maan läm­mit­te­le­mät­tä tai alat­ko lyö­mään pal­lo­ja kyl­mil­tä­si ran­gel­la? Tut­ki­mus­ten mukaan jo lyhyt­kin alku­läm­mit­te­ly paran­taa lyön­tien pituut­ta ver­rat­tu­na sii­hen, että alat lyö­mään pal­lo­ja läm­mit­te­le­mät­tä. Myös dynaa­mi­nen venyt­te­ly ennen lyön­tien aloi­tus­ta herät­tää kehon.

60 minuu­tin aika­na tes­taam­me joko liik­ku­vuu­te­si tai räjäh­tä­vän voi­ma­si. Fysiik­ka­tes­tin hin­ta on 60e sisäl­täen harjoitusohjelman.

Ajan voit vara­ta puhe­li­mit­se 0400 479 152 tai jenni@jennikuosa.fi

Liikuvuustestit

Swin­gin aika­na tar­vi­taan sekä liik­ku­vuut­ta että sta­bi­li­teet­tia. Tes­tit teh­dään Tit­leist Per­for­mance Ins­ti­tu­ten kehit­tä­män ohjel­man mukai­ses­ti ja nii­den avul­la kar­toi­te­taan keho­si mah­dol­li­suu­det swin­ga­ta mah­dol­li­sim­mat tehok­kaas­ti. Tes­ti teh­dään aina läm­mit­te­le­mät­tä, jot­ta keho­si on mah­dol­li­sim­man luon­tai­ses­sa liikkuvuudessa.

Tes­tin kes­to on n. 15-20 minuut­tia, ja lop­puai­ka käy­te­tään har­joit­tei­den tekemiseen.

Golfarin voimatesti

Golfswin­gi vaa­tii nopeut­ta kehoon ja gol­fa­rin voi­ma­tes­tis­sä käym­me läpi keho­si mah­dol­li­suu­det tuot­taa voi­maa nopeas­ti ja räjäh­tä­väs­ti käy­den läpi mm. jalat, kes­ki­var­ta­lon ja käsien voimaominaisuudet.