Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Talven 2022-2023 ryhmäharjoitukset

Tal­vi on lois­ta­vaa aikaa teh­dä muu­tok­sia ja kehit­tää tek­niik­kaa, sil­lä sil­loin ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se mureh­tia pal­lon len­toa. Nyky­ai­kai­set simu­laat­to­rin anta­vat tark­kaa dataa mai­lan ja pal­lon liikkeistä.

Aikuis­ten ryh­mät­ree­nit alka­vat mar­ras­kuus­sa ja jat­ku­vat koko tal­ven ajan tors­tai­sin Masa­lan Insi­de Gol­fis­sa ja Suo­me­no­jan Golf Skys­sa. Lau­an­tai­sin vedän har­joi­tuk­set yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa vuo­ro­vii­koin. Sun­nun­tain har­joi­tuk­set pidän Insi­de Gol­fis­sa. Har­joi­tuk­set on jaet­tu 10 har­joi­tuk­sen jak­soi­hin. Lisäk­si ryh­mät­ree­nien osal­lis­tu­jil­le kuu­luu start­ti­tun­ti, joka sisäl­tää liik­ku­vuus­tes­tin ja yksi­tyis­tun­nin. Tar­kem­mat ajan­koh­ta ja hin­nat löy­dät alta.

Har­joi­tuk­set pide­tään 4–5 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä, joten ope­tus on yksi­löl­lis­tä ja val­men­nuk­sen­omais­ta. Masa­lan Insi­den Gol­fis­sa jokai­sel­la pelaa­jal­la on käy­tös­sään oma simu­laat­to­ri, jos­ta näkee lyö­dyt pituu­det, nopeu­det, kier­teet ynnä muut infot läpi tal­ven – tämä on eri­tyi­sen arvo­kas­ta kehi­tyk­sen kan­nal­ta. Lisäk­si har­joit­te­lus­ta saa pelin­omais­ta, kun lyön­te­jä pää­see har­joit­te­le­maan vir­tu­aa­li­sel­la ken­täl­lä. Suo­me­no­jan Golf Skys­sa lyö­dään verk­koon mut­ta muka­na on aina myös yksi GC Quad -ana­ly­saat­to­ri, jos­ta pelaa­jat näke­vät mai­lan ja pal­lon liik­keet. Ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan tasoi­tuk­sen ja tavoit­tei­den mukai­ses­ti mut­ta toi­veet ote­taan huo­mioon, mikä­li kak­si eri­ta­sois­ta pelaa­jaa halu­aa samaan ryhmään.

Ter­ve­tu­loa mukaan ja kehit­tä­mään gol­fia­si ohja­tus­ti läpi talven.

Jennin torstaitreenit

Pai­kat ja ajankohdat

 • Insi­de Golf Kirk­ko­num­men Masa­las­sa, Sep­pä-Kal­len Kuja 1. 
   • Ryh­mä 1, klo 9–10
   • Ryh­mä 2, klo 10–11
   • Ryh­mä 3, klo 11–12
   • Ryh­mä 4, klo 12–13
 • Golf Sky Espoon Suo­me­no­jal­la, Mar­tin­sil­lan­tie 10 
   • Ryh­mä 1, klo 17–18
   • Ryh­mä 2, klo 18–19
 • Har­joi­tus­jak­so 2: 10 har­joi­tus­ta + start­ti­tun­ti (sisäl­tää liik­ku­vuus­tes­tin ja yksityistunnin)
  9.2. 16.3.
  16.2. 23.3.
  23.2. 30.3.
  2.3. 6.4.
  9.3. 13.4.
 • HUOM! Aika­tau­lu saat­taa muut­tua hie­man huh­ti­kuus­sa, mikä­li val­men­ta­jat jär­jes­tä­vät golf­mat­ko­ja kevääl­lä. Tuol­loin jat­kam­me tree­ne­jä huh­ti­kuun loppuun.

Hin­ta

 • Har­joi­tus­jak­so 2: 10 har­joi­tus­ta ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
   • Insi­de Golf 275 € + 10-kort­ti 195 € = 470 €
   • Golf Sky 470 €
 • Har­joi­tus­jak­so 1 ja 2 yhteen­sä ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
   • Insi­de Golf 385 € + All in -kort­ti Insi­de Gol­fiin 395 € = 780 €
   • Golf Sky 780 €
 • Insi­de Gol­fin tree­ni­kort­ti oste­taan Insi­de Gol­fin sivuil­ta www.insidegolf.fi ennen kurs­sin alkua. Voit myös ostaa kausi­kor­tin, joka kat­taa har­joi­tus­ker­to­jen käyn­nit ja lisäk­si rajat­to­man käyt­tö­oi­keu­den loka­kuu­hun 2023 asti.

Ilmoit­tau­du mukaan TÄS­TÄ.

Jennin ja Ilkan lauantaitreenit 

Jen­nin ja Ilkan lau­an­tait­ree­neis­sä val­men­ta­jat vuo­rot­te­le­vat viikoittain.

Paik­ka ja ajankohdat

 • Insi­de Golf Kirk­ko­num­men Masa­las­sa, Sep­pä-Kal­len Kuja 1. 
   • Ryh­mä 1, klo 9-10 
   • Ryh­mä 2, klo 10-11
   • Ryh­mä 3, klo 11-12
   • Ryh­mä 4, klo 12-13
 • Har­joi­tus­jak­so 1: 9 har­joi­tus­ta, 1 oma­toi­mi­nen har­joi­tus + start­ti­tun­ti (sisäl­tää liik­ku­vuus­tes­tin ja yksityistunnin)
12.11. 17.12.
19.11. 14.1.
26.11. 21.1.
3.12. 28.1.
10.12
  • Har­joi­tus­jak­so 2: 10 har­joi­tus­ta + start­ti­tun­ti (sisäl­tää liik­ku­vuus­tes­tin ja yksityistunnin)
   4.2. 11.3.
   11.2. 18.3.
   18.2. 25.3.
   25.2. 1.4.
   4.3. 15.4.
  • HUOM! Aika­tau­lu saat­taa muut­tua hie­man huh­ti­kuus­sa, mikä­li val­men­ta­jat jär­jes­tä­vät golf­mat­ko­ja kevääl­lä. Tuol­loin jat­kam­me tree­ne­jä huh­ti­kuun loppuun.

  Hin­ta

  • Har­joi­tus­jak­so 1: 9 ohjat­tua har­joi­tus­ta, 1 oma­toi­mi­nen har­joi­tus ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
    • Insi­de Golf 255 € + 10-kort­ti 195 € = 450 €
  • Har­joi­tus­jak­so 2: 10 har­joi­tus­ta ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
    • Insi­de Golf 275 € + 10-kort­ti 195 € = 470 €
  • Har­joi­tus­jak­sot 1 ja 2 yhteen­sä ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
    • Insi­de Golf 385 € + All in -kort­ti Insi­de Gol­fiin 395 € = 780 €
  • Insi­de Gol­fin tree­ni­kort­ti oste­taan Insi­de Gol­fin sivuil­ta www.insidegolf.fi ennen kurs­sin alkua. Voit myös ostaa kausi­kor­tin, joka kat­taa har­joi­tus­ker­to­jen käyn­nit ja lisäk­si rajat­to­man käyt­tö­oi­keu­den loka­kuu­hun 2023 asti.

  Ilmoit­tau­du mukaan TÄS­TÄ

  Jennin sunnuntaitreenit

  Paik­ka ja ajankohdat

  • Insi­de Golf Kirk­ko­num­men Masa­las­sa, Sep­pä-Kal­len Kuja 1. 
    • Ryh­mä 1, klo 15 – 16 
    • Ryh­mä 2, klo 16 – 17 
    • Ryh­mä 3, klo 17 – 18 
    • Ryh­mä 4, klo 18 – 19
  • Har­joi­tus­jak­so 1: 9 har­joi­tus­ta, 1 oma­toi­mi­nen har­joi­tus ja start­ti­tun­ti (sisäl­tää liik­ku­vuus­tes­tin ja yksityistunnin)
  13.11. 18.12.
  20.11. 15.1.
  27.11. 22.1.
  4.12. 29.1.
  11.12.
  • Har­joi­tus­jak­so 2: 10 har­joi­tus­ta ja start­ti­tun­ti (sisäl­tää liik­ku­vuus­tes­tin ja yksityistunnin)
  5.2. 12.3.
  12.2. 19.3.
  19.2. 26.3.
  26.2. 2.4.
  5.3. 16.4.
  • HUOM! Aika­tau­lu saat­taa muut­tua huh­ti­kuun päi­vien osal­ta hie­man, mikä­li Jen­nin golf­mat­ka toteutuu.

  Hin­ta

  • Har­joi­tus­jak­so 1: 9 ohjat­tua har­joi­tus­ta, 1 oma­toi­mi­nen har­joi­tus ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
    • Har­joi­tus­jak­son hin­ta on 255 € + 10-kort­ti Insi­de Gol­fiin 195 € = 450 €
  • Har­joi­tus­jak­so 2: 10 har­joi­tus­ta ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
    • Har­joi­tus­jak­son hin­ta on 275 € + 10-kort­ti Insi­de Gol­fiin 195 € = 470 €
  • Har­joi­tus­jak­sot 1 ja 2 yhteen­sä ja start­ti­tun­ti Gumbölessä 
    • Jak­sot yhteen­sä 385 € + All in -kort­ti Insi­de Gol­fiin 395 € = 780 €
  • Insi­de Gol­fin tree­ni­kort­ti oste­taan Insi­de Gol­fin sivuil­ta: insidegolf.fi/ennen kurs­sin alkua. Voit myös ostaa kausi­kor­tin, joka kat­taa har­joi­tus­ker­to­jen käyn­nit ja lisäk­si rajat­to­man käyt­tö­oi­keu­den 31.10.2023 asti. Tar­kem­mat tie­dot Insi­de Gol­fin sivuilta.

  Ilmoit­tau­du mukaan TÄS­TÄ